venres, 26 de agosto de 2016

Información sobre as sendas peonís que construirá a Xunta na parroquia do Val


Vive vostede na parroquia de O Val? A súa vivenda ou propiedades lindan coa AC-116, máis coñecida como "carretera general" ou "estrada Ferrol-Meirás-Valdoviño"? Entre a intersección coa DP-5408 -o cruce da Concha- e Meirás? Na marxe dereita en dirección a Valdoviño?

Se cumple todos estes requisitos, este artigo interesaralle moitísimo. Por qué? Fundamentalmente porque é moi probable que sexa afectado por unha expropiación do seu terreo por mor dunhas obras que terán lugar nese lado da estrada. E o máis importante: o prazo para presentar reclamacións remata o vindeiro 5 de setembro.


Antecedentes

Comezaremos polo principio. As citadas obras corresponden ao denominado "Plan de Sendas de Galicia", anunciado pola Xunta de Galicia no pasado mes de marzo, e que tamén sería anunciado pola prensa local posteriormente en artigos como:

Un plan que, polo que puidemos atopar en prensa, ven dun proxecto da Xunta que tiña por obxectivo estudar a posibilidade de concorrer a subvencións dos fondos europeos 2014-2020 para mobilidade sostible, e que se comezou a fraguar a principios do 2015, tal e como informaban estas noticias:
Pois ben, o pasado 30 de xullo, La Voz de Galicia e Diario de Ferrol informaban que os proxectos das dúas sendas plantexadas para Narón e Valdoviño poñíanse en período de información pública. Ainda así, recomendamos a lectura da seguinte nova, xa que da máis claves sobre eses dous proxectos:


O lector do artigo atopará unha chea de nomenclatura sobre vías e puntos kilométricos que non axuda nada á comprensión do que se pretende levar a cabo. O único parágrafo que aporta información clara é o seguinte:

A beirarrúa de Canteiros e os primeiros 140 metros da de Meirás demoleranse, as primeiras para acadar maior continuidade na solución e as segundas polo seu reducido ancho.

A sección tipo permitirá a circulación de peóns e ciclistas e constará de carril para uso de bicicletas de 0,9 metros máis zona para uso peonil de 1,8 metros de ancho mínimo. No tramo comprendido entre o PK 9+440 e o 10+420 executarase ademais unha banda vexetal de separación da calzada de 0,5 metros.


Aclarando a cuestión: información comprensible sobre os proxectos

Usando a información que enlazamos de prensa, foron quen de entender en qué consiste o proxecto? Nos non fomos capaces, así que tivemos que investigar un pouco máis, e tirar de recursos como o Catálogo de Estradas da Xunta de Galicia, e visitar a web da Consellería de Infraestructuras e Vivenda para conseguir entender plenamente cómo se ía desenrolar este proxecto.
Pois ben, a senda peonil que unirá Valdoviño e Narón construirase na marxe dereita da AC-116, máis coñecida como Estrada Ferrol-Meirás-Valdoviño. Dita senda comezará no cruce da Concha e continuará por esa vía ata entrar no termo municipal de Valdoviño, rematando un pouco despóis do cruce coa estrada que vai á praia do Porto en Meirás.
Esta senda estará desenrolada en dous proxectos distintos:

1) Itinerario peonil e ciclista na AC-116. Treito: Río do Pozo - AC-114. P.Q. 4+120 - 6+500. - É dicir, tramo A Concha - Cruceiro de Baltar

Realmente, o punto final deste proxecto é a parada de autobus situada a uns 200 metros en dirección Meirás despóis deste cruce. Tódolos detalles do proxecto están dispoñibles na seguinte dirección: http://bit.ly/2bh6Sce

2) Itinerario peonil e ciclista na AC-116. AC-114 - Meirás. P.Q. 6+280 - 9+270. É dicir, tramo Canteiros - Meirás (cruce con estrada a Praia do Porto)

Realmente o proxecto exténdese un pouco máis aló da altura da Pizzería Campelo. Os datos deste proxecto poden descargarse nesta dirección: http://bit.ly/2bjxYy9


Nas dúas direccións referidas arriba, aparece a ligazón a dous documentos:
 • Anuncio no DOG do período de información  pública do proxecto: neste anuncio se indican varias cousas:
  • O período para presentar reclamacións é de 30 días hábiles dende a publicación dese anuncio. É dicir, ata o 05/09/2016. As reclamacións deberán presentarse por escrito ante a Axencia Galega de Infraestructuras. No caso que nos ocupa, bastaría con achegarse ao edificio administrativo da Xunta que hai en Ferrol, na zona da Praza de España.
  • Inclúese un listado cos datos das parcelas a expropiar e os seus propietarios.
  • Indícase onde poderá consultarse o proxecto: aparte das citadas ligazóns, indícase que poderá consultarse na Axencia Galega de Infraestruturas (San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela), no Servizo de Infraestruturas da Coruña (R/ Vicente Ferrer, 2, 15008 A Coruña), na Casa do Concello de Narón (Praza de Galicia, s/n, 15570 Narón, A Coruña) e na Casa do Concello de Valdoviño (Porta do Sol, s/n, 15552 Valdoviño, A Coruña).
 • Documento do proxecto: contén o proxecto íntegro, incluíndo planos e detalles técnicos da execución do mesmo. Independientemente do tramo no que estéa situada a súa propiedade, recomendamos visionar primeiro o proxecto do tramo 1, xa que é máis sinxelo de comprender. Por certo, ollo, porque o proxecto do tramo 2 é bastante grande (>200Mb).

Portada do documento do proxecto do tramo 1 da senda

Qué revisar?

Advertimos que nesta redacción non hai ningunha persoa cun perfil técnico en materia de infraestructuras. De tódolos xeitos, tras botar unha ollada, atopamos certas cuestións que deberían ser revisadas polos afectados:

 1. Eu teño propiedades na marxe dereita -dirección Meirás- da estrada. Está afectada a miña propiedade? Case que con toda seguridade, sí. Para corroboralo, habería que comezar por botar unha ollada aos planos. Nos proxectos, existe unha sección denominada "expropiaciones"
  • No proxecto do tramo 1: páxina 73
  • No proxecto do tramo 2: páxina 121

  A parte inicial desta sección está adicada á normativa aplicable en materia de expropiacións, e a súa valoración. A continuación, hai unha sección denominada "planos de expropiación" (tramo 1, páxina 85 ; tramo 2, páxina 131) onde se indica con cor amarelo qué zona será expropiada. Este plano é máis comprensible no tramo 1, xa que emprega vistas aéreas en lugar dun mapa cartográfico.

  Unha cuestión importante a ter en conta, e que aparece reflexada nos proxectos é a seguinte: hai situacións nas que non se expropia, porque o terreo xa fora expropiado en actuacións anteriores. En caso de que na súa propiedade vaia ter lugar a obra, pero non apareza sinalado como expropiado, deberá comprobar esta situación.

 2.  A miña propiedade está afectada. Estou na lista de afectados? Tanto dentro da sección "expropiaciones" do proxecto, coma no anuncio do DOG, aparece un listado coa relación de titulares e bens a expropiar. Comprobe que se no plano aparece en amarelo a súa propiedade, tamén aparece esta no listado.
 3. Estou na lista de afectados. Están correctos os datos da miña propiedade?
  No citado listado de titulares, debería comprobar que está ben reflexado os datos do titular. Tamén sería necesario comprobar que están correctos os datos co tipo de chan e o seu uso. Neste punto -e debido á nosa carencia de coñecementos na materia- non podemos dar moitas pistas de cómo comprobalo. Na sección de "expropiacións" do proxecto indícase que para clasificar o chan empregouse o indicado no artigo 21 do Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, onde se define o significado de "suelo rural" y "suelo urbanizado". Son estas definicións as que se terán en conta para valorar o terreo expropiado, xa que como indican "El R.D.L 7/2015, el cual ha entrado en vigor a partir del 30 de octubre de 2015, determina la desvinculación entre clasificación y valoración del suelo: “Debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto” (Preámbulo)."

  Polo tanto, valorarase non o a tipoloxía de chan especificada no PXOM, senón a que resulte de aplicar este RDL 7/2015.

  De tódolos xeitos, hai quen sí lles podería informar con precisión ao respecto. Non se imaxinan quén? Unha administración pública, de caracter local, financiada cos impostos da cidadanía de Narón: o Concello. Concretamente, a súa Concellería de Urbanismo. Afondaremos máis adiante nesta cuestión.

 4. Ten o proxecto en conta as características da miña propiedade?
  Voltando ao listado de bens a expropiar: no caso do proxecto, o listado é máis detallado, porque ademáis dos titulares, os bens e a súa tipoloxía, tamén ven unha descrición de que bens concretos serán afectados polas obras. Por exemplo, no tramo 1: "cierre bloque de balaustrada", "cierre bloque de verja", "pórtico", "traslado portal 1 hoja", "traslado portal 2 hojas". No tramo 2: "cierre arbolado".
  Deberían comprobar se -segundo o que amosa o plano- algun ben concreto da súa propiedade será afectado polas obras, tanto a nivel concreto, como comparando: é dicir, se a algún veciño cunha situación semellante lle recoñecen afectacións diferentes. Por exemplo, hai a quen lle recoñecen un "cierre arbolado": se teñen árbores na zona afectada, deberían comparar a súa situación con esa situación. Unha cousa que consideramos útil sería fotografar a zona afectada polas obras antes do seu inicio, e despóis do seu fin, por se fose preciso realizar algunha reclamación. 

  Outra cuestión que detectamos importante é a das saídas das fincas. Se botan unha ollada aos planos das actuacións a realizar, verán que aparecen sinalizadas en cor negro (tramo 1) ou marrón (tramo 2) os accesos ás vivendas que hai que repoñer durante a obra. Comproben que aparecen sinalizados os accesos á súa vivenda. Na imaxe de abaixo amosamos un fragmento dun plano do tramo 2 no que aparecen vivendas con e sen saída sinalizada:

  Onde vai a saída das vivendas 2 e 4?

  Non estamos a asegurar que se trate dun erro, máis se como nos pasou a nos, non atopan explicación a este feito, deberían solicitar que llo aclaren. Non vaia ser que despóis se leven unha sorpresa desagradable.
 5. Estou conforme co resultado que terán as obras? Como cidadán e habitante da súa parroquia, tamén ten todo o dereito a opinar sobre o resultado das actuacións a realizar. Os enxeñeiros que elaboran os proxectos son xente moi estudada, pero pode que non teñan en conta cuestións que son intuitivas para unha persoa que viva no lugar onde se realizará un proxecto. Na seguinte imaxe amosamos as seccións da situación actual da estrada, e do resultado despóis das obras no tramo 1. Para máis detalles, consulten os proxectos completos

  Seccións actuais e proxectadas da estrada. Faga click para facer máis grande

Teño unha morea de dúbidas. Qué fago?

Tras a lectura dos anteriores puntos, é moi probable que se atope cunha morea de dúbidas respecto a cómo afectará esta obra ás súas propiedades, se será indemnizado por expropiacións, en qué cantidade, e se o criterio para indemnizalo é acorde coa realidade.
Dado que hai un bo número de persoas na parroquia do Val co mesmo problema, e que un dos xeitos de saber se están a tratar por igual tódolos casos é comparando e intercambiando información entre todas, sería fundamental organizar unha reunión para tratar o tema.

O concelleiro Alfonso Casal, de Eliximos Narón, convocou unha reunión para tratar esta cuestión o pasado martes 16 de agosto no Local Social do Val. Pois ben, este sábado 27 de agosto, ás 10:30h, terá lugar unha nova reunión no Local Social do Val para volver a abordar o tema.

Descoñecemos se irá acompañado de alguén para resolver dúbidas sobre as cuestións que nos xurdiron a nos mirando os proxectos. Pero como mínimo, quedarán salientados os problemas comúns, e poderá facerse máis forza á hora de ir a reclamar -por exemplo- que o Concello se poña ao seu servizo para aportar máis información sobre as cuestións técnicas e administrativas deste proxecto que escapen ao seu entendemento. Ademáis, servirá para coñecer inconvenientes detectados por outros veciños sobre este proxecto, e que poden afectarlles a vostede.

O papel do Concello e outras entidades respecto a este proxecto

Durante a anterior disertación, por dúas veces fixemos mención ao Concello de Narón. E con toda a razón do mundo: é a administración local a que ten a competencia na execución do plantexamento urbanístico, tal e como reza o artigo 94 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. Isto supón que debería estar pendente de calquera actuación que teña lugar no termo municipal, e velar, non so por que sexa acorde co plantexamento en vigor, senón tamén por que  non interfira con éste, e de buscar xeitos de coordinar tales actuacións con outras planificadas polo propio Concello.


En virtude a ese -desexable- interese do Concello respecto ás actuacións urbanísticas realizadas no termo municipal, descoñecemos se a administración ten intención de presentar alegacións aproveitando este periodo de información pública. E non só ante a posibilidade de que puidese achar erros técnicos no proxecto. A nos, nada máis botarlle unha ollada a este proxecto, se nos veu á cabeza o proxecto da rede de saneamento municipal, pendente de executar nunha boa parte da parroquia do Val, xurdindo preguntas como as seguintes:
 • Por qué non se coordinou a obra das sendas coa de instalación do saneamento nese treito?
 • Cando se instale a rede de saneamento na zona pendente que ocupa a senda, ¿será preciso demolela e volver a refacela?

En caso de que a resposta á última pregunta sexa afirmativa, estariamos ante un derroche inxustificado de cartos, tanto dos fondos europeos que financian a construcción da senda, como dos das arcas municipáis, financiados cos tributos da cidadanía de Narón. E fundamentalmente, por causa da habitual pose indolente do goberno municipal con respecto a estas cuestións. Nun escenario tal, o grande beneficiario sería quen executa as obras, xa que a redundancia de construir-destruir-construir- ... supón máis gasto que coordinar varias obras de xeito que se fagan do modo máis eficiente posible.

En caso de que o Concello presente algunha alegación, tamén sería boa cousa que informase de en qué consistirían. Sobre todo, porque pode que sexan de interese de algunha das persoas que verá afectados os seus terreos polas obras.  E isto, nos leva á cuestión de sempre: facer unha asemblea no barrio ou barrios afectados para aportar información, e recoller peticións veciñais ao respecto. É dicir, o que ven sendo convocar un Consello Territorial de Participación Cidadá. Polo tanto, veriamos tamén involucradas neste tema á Concellería de Participación Cidadá e á Concellería de Urbanismo, responsable da materia a tratar. E xa que falamos de Participación Cidadá, sería preciso tamén meter no allo ás entidades asociativas locais: en especial, á AVV do Val, que se supón que existe para actuar ante cuestións de interese xeral da parroquia.

Sen embargo, a realidade dista moito desta desexable forma de proceder. O proxecto do tramo 2 permitiunos saber que tivo lugar unha reunión entre os Concellos de Valdoviño, Narón e técnicos da Axencia Galega de Infraestructuras. Froito desta reunión, o Concello de Valdoviño presentou unha solicitude pedindo que a senda se extendese ata enlazar coa da Lagoa da Frouxeira (ver páxina 22 do proxecto do tramo 2). Finalmente, se ben non se concedeu totalmente a petición, sí se extendeu a senda, tal e como se indica no proxecto:

Además, tras la petición del Ayuntamiento de Valdoviño de ampliar el tramo en cuestión, la
actuación se prolonga hasta prácticamente la finalización de la carretera AC-116.
De esta forma, los tramos a estudiar son los siguientes:
- Tramo 1: P.K. 6+500 a 8+800
- Tramo 2: P.K. 9+440 a 10+405
- Tramo 3: Intersección en P.K. 12+050

 Consultando a prensa, e as novas que publica o Concello de Narón na súa páxina web, non atopamos ningunha información respecto a esta reunión, que polo documento presentado polo Concello de Valdoviño ante a Axencia Galega de Infraestructuras, debeu ter lugar antes do 29 de xuño deste ano. De feito, non atopamos ningunha nova do Concello respecto á construcción da senda. O Concello limitouse símplemente a cumplir o esixido por lei de publicar no seu taboleiro de anuncios o anuncio do DOG, e ter unha copia dos proxectos a disposición de quen o quixera consultar. Pero nada máis. ¿Cre alguén que con tan pouca publicidade haberá moita xente que se entere deste feito? Transparencia non e só ter un portal premiado: tamén é divulgar o que é importante para a cidadanía de xeito proporcional.
 Tampouco nos consta que o goberno municipal se reunise coas entidades veciñais da parroquia do Val para informar sobre o proxecto nin sobre o resultado da citada reunión. E se o fixo, o que sí nos consta é que a veciñanza desta parroquia do Val non foi informada absolutamente de nada. Respecto á AVV do Val, a tan so aparece na súa páxina de Facebook compartida unha noticia do Diario de Ferrol sobre esta obra co comentario "Parece que por fin a Xunta vai facer algo bon no Val.A ver si e certo", e que da a sensación de que non teñen información algunha sobre esta cuestión.  Iso si, a citada noticia do Diario de Ferrol aporta algo máis que non veramos ata o momento:

Con el objeto de complementar esta intervención, el Concello tienen en proyecto la construcción de otra senda de similares características que conecte la AC-116 con el campo de fútbol de O Val. “Aprovechando la actuación de la Xunta queremos complementar la actuación”, explicaba ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Ramos. Para la ejecución de la iniciativa el Concello está buscando financiación y su pretensión es sufragarla con cargo a los presupuestos del próximo año, según avanzó el responsable del área.


¿Plantexaríanse solicitar a extensión da senda ata o campo de futbol -tal e como fixo Valdoviño-, ou nin se lles pasou pola cabeza? O feito é que por escrito semella que non o solicitaron.

Volvendo á AVV do Val, outro detalle do que tivemos constancia é que na primeira reunión convocada polo concelleiro de Eliximos sobre este tema, lles negaron a posibilidade de facer a reunión no salón de actos, obrigando así a realizala no andar superior do Local Social nun espazo excesivamente reducido para as cerca de 20 persoas que asistiron, e soportando un calor abafante. Todo un detalle tratándose dunha cuestión que interese xeral para a parroquia polo número de persoas afectadas. Un trato que non cremos que sexa conforme ao recentemente aprobado Regulamento de Cesión de Uso de Locais Sociais de Narón.

En fin, esta é a triste realidade deste Concello de Narón e a súa relación coa veciñanza. Con isto, pechamos o noso artigo, convidando de novo a participar nesa reunión -lembren, sábado 27 ás 10:30h no Local Social do Val- sobre un proxecto que xera bastantes incógnitas ao poñerse na pel dun dos afectados polas mesmas. Teñan en mente que o prazo para presentar alegacións remata en algo máis dunha semana (5 de setembro).Ningún comentario:

Publicar un comentario