O Concello2015

Representantes municipais

Goberno

Grupo municipal de TEGAJosé Manuel Blanco Suárez

 • 2015: 50.825,60 €
 • 2016: 51.333,86 €

 • Alcalde
 • Representante do Concello na Mancomunidade de Municipios da Ría de Ferrol
 • Representante do Pleno no Padroado da Fundación Terra de Trasancos
 • Representante do Pleno na Mesa do Comercio Local de Narón
 • Representante do Concello no Consello de Administración da empresa COSMA, S.A. 
 • Representante do Pleno no Padroado da Fundación Parque Científico Tecnolóxico do Río do Pozo
 • Presidente do Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de NarónMarián Ferreiro Díaz

 • 2015: 28.827,26 €
 • 2016: 29.115,53 €

 • Primeira Tenente de Alcalde 
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerías
  • Cultura [?]
   • Coordinación do Padroado de Cultura
   • Patrimonio
    • Historia e dinamización
    • Etnográfico
   • Animación socio-cultural 
   • Talleres culturais
   • Comunicación: publicacións 
   • Actividades culturais non programadas polo Padroado de Cultura 
   • Conservación do uso de actividades na Casa da Cultura. 
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
  • Relacións Institucionais [?]
   • Soporte xeral da actividade encomendada pola Alcaldía nas relacións cos cidadáns, empresas e organismos públicos
   • Imaxe Corporativa
   • Campañas de publicidade institucional
 • Comisións informativas
  • Voceira do grupo municipal de TEGA na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social
 • Representacións
  • Representante municipal no Consello Escolar do IES Terra de TrasancosManuel Antonio Ramos Rodríguez
 • Terceiro Tenente de Alcalde 
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerías
  • Urbanismo [?]
   • Seguimento do planeamento e da xestión urbanística
   • Xestión das Ordenanzas urbanísticas e dos estudos de detalle
   • Xestión dos Plans especiais de ordenación
   • Coordinación das obras de urbanización que teñan por obxectivo o desenvolvemento das previsións feitas no PXOU
   • Outorgamento das Licenzas de Obras e xestión das comunicacións previas e declaracións responsables.
   • Outorgamento de licenzas de ocupación da vía pública.
   • Disciplina Urbanística
   • Xestión e seguimento dos plans e programas de obras e infraestructuras provinciais e autonómicas
   • Xestión e seguimento de barreiras urbanísticas
  • Medioambiente [?]
   • Representante do Concello de Narón no Eixo Atlántico, Costa Noroeste e Golfo Ártabro
   • Representación do concello e seguimento dos programas da Unión Europea e doutras administración en materia de medio ambiente, desenvolvemento rural, e programas de sustentabilidade
   • Xestión de estratexias municipais de redución do impacto ambiental do transporte e políticas de mobilidade sustentable
   • Implantación e acreditación da certificación EMAS e da Axenda 21 Local
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
   • Organización e xestión do sistema de limpeza, recollida, reciclaxe e tratamento dos residuos urbanos: domésticos ou industriais, vidrio, papeis, metálicos, orgánicos, aceites, etc.
  • Patrimonio e Bens Inmobeis [?]
   • Xestión de patrimonio
    • Inventario
    • Adquisición
    • Alleamento
    • Programas actuación
   • Inventario de vías e parcelas municipais
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos 
  • Membro da Comisión Especial de Seguemento da Revisión do PXOM de Narón
 • Representacións
  • Representante do Concello de Narón na Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño
  • Representante do Pleno na Asociación Costa NoroesteNatalia Hermida Rico
 • Quinta Tenente de Alcalde 
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerías
  • Formación [?]
   • Planificación e xestión de programas de formación
    • Xestión de programas e accións formativas dirixidas a desempregados
    • Xestión de accións formativas municipais propias, e en convenios con entidades empresariais ou sindicais
    • Convenios con entidades empresariais ou sindicais para a formación continua de activos
    • Programas de cualificación e iniciación profesional
    • Outros programas formativos
   • Programación e xestión dos programas de acción de orientación laboral
    • Xestión do Centro Asociado do Servizo Galego de Colocación: tramitación de ofertas e demandas de emprego
    • Xestión de Programa de Información e Orientación Laboral para o Emprego
   • Xestión e planificación da estratexia de inserción laboral-emprego
    • Plans experimentais de emprego
    • Convenios de prácticas con entidades empresariais para o emprego
    • Programa de creación de oportunidades de emprego
    • Programas e recursos de emprendemento e creación de emprego autónomo e microempresas
  • Turismo [?]
   • Estudo Inventario de instalacións de interese turístico
   • Confección de guías e documentación turística
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
   • Coordinación con outras administracións públicas en materia de promoción turística
  • Novas Tecnoloxías [?]
   • Telefonía, voz e datos de carácter interno
   • Servicio de Wifi Zona rural
   • Aula CEMIT
   • Departamento de Informática e xestión da información
  • Mocidade e Lecer [?]
   • Recursos de mocidade
   • Oficina municipal de información xuvenil
   • Coordinación da Casa da Mocidade
   • Programas dirixidos á mocidade en coordinación con outras delegacións
   • Coordinación coas políticas da Direccion Xeral de Xuventude
   • Programas de lecer dirixidos á mocidade
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións a entidades
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
 • Representacións
  • Representante de TEGA na Xunta do Padroado municipal de Deportes
  • Representante do Pleno na Mesa do Comercio Local de Narón
  • Representante municipal no Consello Escolar do Colexio Ponte de Xuvia
  • Representante de TEGA no Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón
Juan Pablo Mauriz Romero

 • 2015: 28.827,26 €
 • 2016: 29.115,53 €

 • Concellerías
  • Obras públicas [?]
   • Execución e mantemento das vías públicas: zona urbana e zona rural
   • Fomento e desenvolvemento rural
   • Desbroces
   • Desenvolvemento e execución de plans provinciais e doutras administracións
   • Relacións coas distintas administracións en materia de infraestructuras rurais
   • Convenios veciñais na zona rural
   • Relación cos diversos organismos en actuacións de obras de carácter supramunicipal
   • Infraestructuras xerais, dotacións e urbanizacións urbanas
   • Contratación. Seguimento e coordinación
  • Persoal e recursos humáns [?]
   • Relación e coordinación do persoal
   • Organización e réxime interno
   • Criterios de selección e formación
   • Réxime Disciplinario
   • Prevención de riscos laborais
   • Saúde laboral
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos
Guillermo Sánchez Fojo
 • Segundo Tenente de Alcalde 
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerias
  • Protección Civil [?]
   • Coordinación dos plans de Protección Civil
   • Axeitamento da Lei de Protección Civil aos Regulamentos e Ordenanzas sobre seguridade en empresas, actividades, edificacións e outros
   • Responsable da creación e actividades dos grupos de pronto auxilio
  • Seguridade Cidadá [?]
   • Coordinación da actuación da policía local
  • Transporte Público [?]
   • Relación con empresas de transporte e coa Xunta de Galicia no Plan de Transporte Integrado da Ría de Ferrol
   • Regulamento de licenzas de autotaxi dentro do término municipal
   • Ordenanzas Xerais de Transporte
 • Comisións informativas
  • Voceiro suplente do grupo municipal de TEGA na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social
 • Representacións
  • Representante de TEGA na Xunta do Padroado de Cultura
María del Mar Gómez Casal
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerías
  • Feiras e Mercados [?]
   • Promoción de feiras e mercados
  • Festas e ocio [?]
   • Coordinación e organización de actividades de ocio e eventos lúdicos
   • Festas
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
  • Estatística [?]
   • Estatística
   • Padrón de habitantes
   • Censo electoral
   • Numeración, sinalización de rúas e toponímica, excepto as relacionadas co Código de Circulación
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos 
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
 • Representacións
  • Representante municipal no Consello Escolar do CPR Ayala
  • Membro suplente por TEGA na Xunta do Padroado de Cultura
  • Membro suplente por TEGA na Xunta do Padroado municipal de Deportes
Román Romero Franco
 • Concellerías
  • Deportes [?]
   • Deporte Federado
    • Federacións e relacións con Clubes
    • Escolas Deportivas
    • Mantemento instalacións
   • Animación sociodeportiva
    • Tempo libre, senderismo
    • Deportes non federados
   • Licenzas e permisos de uso das instalacións deportivas
   • Información dos plans de nova construción de instalacións deportivas públicas e veciñais
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social 
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
María Mercedes Taibo Rey
 • Concellerías
  • Cooperación no Ensino e Bibliotecas [?]
   • Organización e planificación dos recursos de ensino municipais
   • Xestión e organización das Escolas Infantís Municipais
   • Xestión e funcionamento do Consello Escolar Municipal
   • Escolarización e organización escolar. Coordinación do Mantemento de centros escolares. Calidade da Educación
   • Coordinación coa Consellería de Educación
   • Programas promoción educativa
   • Programas de educación para a saúde, de educación social e familiar, de educación para a sustentabilidade e medio ambiente, de educación e didáctica do patrimonio etnográfico cultural e natural, e de educación para a cidadanía, e das novas tecnoloxías da comunicación
   • Servizos educativos complementarios de transporte escolar, comedor escolar, e outra programación extraescolar
   • Xestión e coordinación do Programa de educación extraescolar municipal e recursos de apoio á escola
   • Programas socioeducativos
   • Publicacións convencionais e dixitais
   • Educación e didáctica do patrimonio antropolóxico e etnográfico. Mostras e museística
   • Xestión de bibliotecas municipais
   • Xestión da ludoteca municipal
   • Normalización lingüística
   • Programas de dinamización comunitaria
   • Coordinación do Servizo Sociocomunitario
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social 
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
 • Representacións
  • Representante municipal no Consello Escolar do Colexio da Solaina
Ibán Santalla Borreiros
 • Concellerías
  • Servizos [?]
   • Mantemento do alumeado público, abastecemento de augas e rede de sumidoiros
   • Relacións coa empresa mixta de augas: COSMA, S.A.
   • Limpeza viaria, xardinaría e mobiliario urbano
   • Mantemento de edificios, centros, escolas e vehículos municipais
   • Conservación, planificación e xestión dos servizos urbanísticos básicos do acceso rodado, pavimentación e beirarrúas.
   • Planificación e xestión da sinalización e outros.
   • Subministros de diverso material de mantemento
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos
 • Representacións
  • Membro do Consello de Administración da empresa COSMA, S.A. 
  • Representante municipal por TEGA no Consello Escolar Municipal

Grupo municipal do PSdeG-PSOECatalina García Blanco

 • 2015: 28.827,26 €
 • 2016: 29.115,53 €

 • Cuarta Tenente de Alcalde 
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerías
  • Participación Cidadá [?]
   • Fomento da participación do movimento asociativo e apoio a Alcaldía na representación municipal
   • Xestión, outorgamento, seguimento e xustificación de subvencións e axudas económicas a entidades asociativas
   • Xestión e seguimento do Programa de Formación para entidades asociativas.
   • Desenvolvemento e anovación do Regulamento de Participación Cidadá
   • Coordinación e xestión do Consello de Participación cidadán, Consellos territoriais e sectoriais
   • Coordinación e representación institucional nos diversos concellos territoriais e sectoriais e entes municipais
   • Coordinación coa concellería de organización e recursos humanos para a oficina municipal de atención á cidadanía e Internet accesible
  • Acción Social [?]
   • Programas de información, orientación e asesoramento de usuarios/as
   • Programas de atención a familias e infancia
   • Programas de prestacións económicas e outros recursos asistenciais e familiares
   • Tramitación e xestión de recursos de benestar
   • Programas de competencia autonómica e aplicación no termo municipal
   • Programas de inclusión e inserción social: etnias, inmigrantes e emigrantes, drogodependencias..
   • Outros programas de acción social
 • Comisións informativas
  • Voceira do grupo municipal do PSdeG-PSOE na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social
 • Representacións
  • Representante do PSdeG-PSOE na Xunta do Padroado municipal de Deportes
  • Membro do Consello de Administración da empresa COSMA, S.A.  
  • Representante municipal no Consello Escolar do IES As Telleiras
  • Representante municipal polo PSdeG-PSOE no Consello Escolar Municipal
  • Representante do Concello no Fondo Galego de Solidariedade
  • Membro suplente polo PSdeG-PSOE na Xunta do Padroado de Cultura
  • Vicepresidenta do Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón
Octavio Alejandro Dopico Pérez
 • Concellerías
  • Salubridade Pública [?]
   • Sanidade e Consumo
   • Representación da Alcaldía nos distintos organismos públicos con competencias nas áreas de saúde e sanidade
   • Cemiterio e policía sanitaria mortuoria
   • Coordinación coa Consellería de Sanidade. Programas de educación para a saúde
  • Actividades Medioambientais [?]
   • Xestión, organización e posta en valor dos espazos naturais protexidos da Rede Natura 2000: cunca fluvial do río Xuvia, cornixa da ría do Xuvia e Costa Atlántica
   • Conservación das áreas medioambientais municipais e de desenvolvemento rural
   • Recuperación da flora e da fauna
   • Coordinación coa concellería de educación dos programas de educación ambiental e para a sustentabilidade que se desprenden das actuacións en esa materia
   • Promoción do patrimonio natural
   • Promoción de áreas de recreo, espazos lúdicos e paseos marítimos
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións ás distintas entidades
   • Ordenación reglamentaria e disciplina medioambiental en materia de ruidos, contaminacións atmosféricas, de augas ou residuos de calquera natureza
 • Comisións informativas
  • Voceiro suplente do grupo municipal do PSdeG-PSOE na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos   
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
  • Membro da Comisión Especial de Seguemento da Revisión do PXOM de Narón
 • Representacións
  • Representante do Concello de Narón na Comisión de Participación Cidadá da Área Sanitaria de Ferrol
  • Representante do Concello de Narón na Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño
  • Representante do PSdeG-PSOE na Xunta do Padroado de Cultura
  • Representante do Pleno na Cruz Vermella
  • Representante do PSdeG-PSOE no Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón
  • Membro suplente polo PSdeG-PSOE na Xunta do Padroado municipal de Deportes 

Grupo municipal do BNGPablo Villamar Díaz
 • Sétimo Tenente de Alcalde
 • Membro da Xunta de Goberno
 • Concellerías
  • Xestión Orzamentaria [?]
   • Confección e seguimento do Orzamento
   • Expedientes de modificación e habilitación de créditos
   • Ingresos de Dereito Público e Privado
   • Recursos económicos
    • Internos
    • Externos
   • Propostas de criterios para outorgar subvencións nominativas a distintas entidades
  • Promoción e Xestión de Polígonos Industriais [?]
   • Infraestruturas dos Polígonos
   • Promoción de empresas de nova implantación
  • Promoción Económica [?]
   • Relación con iniciativas en diversas áreas: comercial, servizos, etc. que sirvan como potenciación económica do Concello
   • Representación con institucións supramunicipais que teñan relación coa promoción e o desenvolvemento económico e industrial do Concello
   • Implantación de novas tecnoloxías que colaboren cos obxectivos de competitividade e modernización das empresas e da sociedade en xeral
  • Infraestructuras Públicas [?]
   • Contratación, seguimento e coordinación das infraestruturas xerais e dotacións promovidas polo Concello
   • Relación cos diversos organismos supramunicipais en actuacións de obras e calquera tipo de infraestruturas que se realicen no noso Concello (Deputación Provincial, Xunta de Galicia, Ministerio de Fomento, FEVE, RENFE, etc.)
   • Coordinación de ambas actuacións e presentación de programas necesarios para o desenvolvemento urbano do Concello
   • Propostas de contratación e seguimento de obra nas súas competencias delegadas
 • Comisións informativas
  • Voceiro do grupo municipal do BNG na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos  
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
  • Membro da Comisión Especial de Seguemento da Revisión do PXOM de Narón
 • Representacións
  • Representante do Concello de Narón na Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño
  • Membro do Consello de Administración da empresa COSMA, S.A.  
  • Representante municipal no Consello Escolar do Colexio da Gándara
  • Representante do Concello no Consorcio do Camiño Inglés
  • Representante do BNG no Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón
  • Membro suplente polo BNG na Xunta do Padroado de Cultura
  • Membro suplente polo BNG na Xunta do Padroado municipal de Deportes 
Teresa Jesús Sabio Rodríguez
 • Concellerías
  • Promoción Social e Igualdade [?]
   • Programa de atención ás persoas maiores para envellecemento activo: convenios/Programa de atención ás persoas maiores en centros comunitarios/Programa municipal de atención ás persoas maiores no termo municipal.
   • Programa de recursos para a diversidade funcional:Convenios/ Comisión de accesibilidade e plan municipal de accesibilidade/Transporte adaptado.
   • Outros programas de promoción social.
   • Programa de recursos de apoio á igualdade: Convenios/Plan municipal de igualdade/Programa de recursos para a igualdade: alfabetización; organización e xestión; obradoiros de corresponsabilidade.
 • Comisións informativas
  • Voceira suplente do grupo municipal do BNG na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social
 • Representacións
  • Membro da Xunta do Padroado de Cultura
  • Membro da Xunta do Padroado municipal de Deportes
  • Representante municipal polo BNG no Consello Escolar Municipal

Oposición

Grupo municipal do PP

Laura Pena Fernández
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos 
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social
 • Representacións
  • Representante do Concello de Narón na Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño
  • Xunta do Padroado municipal de Deportes 
  • Representante municipal no Consello Escolar do Colexio do Feal
  • Representante do PP no Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón
  • Membro suplente polo PP na Xunta do Padroado de Cultura
Marcos López Balado
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
  • Membro da Comisión Especial de Seguemento da Revisión do PXOM de Narón 
  • Voceiro suplente do grupo municipal do PP na Xunta de Portavoces 
 • Representacións
  • Membro do Consello de Administración da empresa COSMA, S.A. 
  • Representante municipal polo PP no Consello Escolar Municipal
Patricia Aneiros Freire
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social
 • Representacións
  • Xunta do Padroado de Cultura
  • Representante municipal no Consello Escolar do Colexio de Piñeiros
Hipólito Fariñas
 • Comisións informativas
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
Miguel de Santiago Boullón
Presenta a súa renuncia no Pleno do 24/09/2015
 • Comisións informativas
  • Voceiro do grupo municipal do PP na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos 


Grupo municipal Mixto

André Abeledo Fernández
 • Membro do grupo Mixto por EU
 • Comisións informativas
  • Voceiro do Grupo Mixto na Xunta de Portavoces
  • Membro da Comisión de Deslinde entre os concellos de Narón e Valdoviño
  • Membro da Comisión de Desenvolvemento da Actividade Social e Igualdade
  • Se faculta a asistencia con voz e sen voto ás restantes 
 • Representación do Grupo Mixto en entidades
  • Titular
   • Padroado de Cultura 
   • Consello Escolar Municipal
   • Consello Escolar das Escolas Infantís Municipais
  • Suplente
   • Padroado de Deportes
Alfonso Casal Pita
 • Membro do grupo Mixto por ENE
 • Comisións informativas
  • Voceiro suplente do Grupo Mixto na Xunta de Portavoces
  • Membro do Consello Xeral de Participación Cidadá do Concello de Narón
  • Membro da Comisión de Obras, Urbanismo e Servizos  
  • Membro da Comisión de Contratación, Persoal e Especial de Contas
  • Membro da Comisión Especial de Seguemento da Revisión do PXOM de Narón
  • Se faculta a asistencia con voz e sen voto ás restantes
 • Representación do Grupo Mixto en entidades
  • Titular
   • Padroado de Deportes 
   • Consello Escolar Virxe do Mar
  • Suplente
   • Padroado de Cultura 

Ningún comentario:

Publicar un comentario