martes, 18 de agosto de 2015

Estado actual do Rexistro municipal de entidades publicado na web do concello

No artigo co que inaugurábamos este blog (Demostración de que ó actual equipo de goberno non lle interesa a Participación Cidadá) falábamos das dificultades dun cidadán para contactar co tecido asociativo de Narón, e da negativa do Concello de Narón a publicar o teléfono das asociacións, privando á cidadanía dun xeito de solventar ese problema.

No presente, analizaremos o estado actual dos datos do rexistro de entidades publicado na páxina web do Concello de Narón, accesible na seguinte dirección: http://www.naron.es/web/cat/gal/concello/rexistro_municipal_de_entidades/


A metodoloxía empregada para tal análise non foi máis que o feito de tentar contactar por email con tódalas aquelas asociacións que teñen asociada unha dirección de email no citado rexistro para facerlles chegar aquel noso primeiro artigo, cousa que considerabamos de interese para estas.

Os resultados foron os seguintes:
 • O rexistro contén os datos de 310 entidades
 • De todas elas, 132 (o 43%) teñen dirección de email asociada
 • De todas esas direccións de email, 25 (o 19%) deron un erro ó enviarlles a mensaxe. Revisando a man as direccións, algunhas parece que puideran fallar debido a erros ortográficos (conteñen palabras coma "ferol", "asocacion", etc ...)
As direccións de email que deron erro foron as seguintes:

addarderaautonomica@gux.es
administracion@aspanes.org
agacamt.ferol@gmail.com
anpaasolaina@yahoo.com
anpaylanaron@gmail.com
apa.san.apostol@terra.es
asociacion@cif.es
avvceibe@sanxiao.naron.com
cdriodopozo@cdriododopozo.com
chey@elmatatiros.jazztel.es
circunsfusion@hotmail.com
correo@asocacioncometa.com
dagaferrol@apiculturagalega.org
diosypan@mundo-r.com
fermtenismesanaron@gmail.com
info@aiga.org
info@balonmanonaron.com
lolaagafi@hotmail.com
marga_rf.@mixmail.com
pikateracing@davidgrnadal.com
recepcion@fundacionfuertes.org
sanmateocf@hotamil.com
secretaria@anpacranaron.org
secretaria@atletismo.es
tenismesanaron@gmail.com

Respecto a este feito, quixéramos poñer de relevancia as seguintes cuestións:

 • A Constitución Española, no seu artigo 20.1.d) recoñece e protexe o dereito a "recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".
 • A Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:
  • No seu artigo 6.1.j) especifica que "los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley" entre outros, o dereito "a la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos"
  • O artigo 4.h) indica que "la utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos que tienen reconocidos, y ajustándose" entre outros, ó "principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos"
  • O artigo 10.2 especifica que "el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma"
 • O Regulamento de Participación Cidadá do Concello de Narón:
  • No seu artigo 41 expresa que "as entidades inscritas están obrigadas a notificar ao Rexistro calquera modificación dos datos incluídos na documentación que servise de base para a inscrición, dentro do mes seguinte ó da data en que tal modificación se producise". Ademáis, "No mes de xaneiro de cada ano as entidades teñen a obriga de presentar no rexistro do concello a seguinte documentación" entre a que se atopan os "nomes das persoas que ocupan os cargos na xunta directiva, enderezos e teléfonos de contacto".
  •  No seu artigo 42 indica respecto ó rexistro de entidades que "os seus datos xerais serán públicos, coas restriccións que en todo momento prevexa a normativa vixente". Asemade, establece o compromiso de que "anualmente elaborarase un ficheiro de cada unha das entidades cidadás cos datos que consten no rexistro de entidade cidadás, e as subvencións municipais que teñan recibido e o motivo, este ficheiro enviarase a todas as entidades inscritas no rexistro e estará accesible na páxina web municipal"
Por todo isto, tanto dende esta publicación electrónica, como xa fixemos a través de petición por rexistro, solicitamos:
 • A actualización da información publicada na sección Rexistro municipal de entidades contida na sede electrónica do Concello de Narón en arreglo á normativa citada.
 • A inclusión dos números de teléfono entre a información pública das entidades. Somos conscientes de que nunha petición anterior se nos denegou debido a que non se trata de un dato obrigatorio. Sen embargo, lembramos de novo o contido do artigo 42 do Regulamento de Participación, no que se dí que son os datos xerais, e non símplemente os obrigatorios, os que serán públicos, salvo aqueles restrinxidos por normativa vixente.

¿E mentres tanto, qué?


Por pura casualidade, navegando pola sede web da Xunta de Galicia, demos coa páxina da publicación electrónica de rexistros administrativos, que tal como indica o seu título da acceso a distintos rexistros públicos. Para o caso que nos ocupa, resultan de especial interese os dous seguintes:
A imaxe a continuación amosa o resultado dunha busca de clubes de atletismo en Narón. E como se pode apreciar -tomen asento- entre os datos que se obteñen está ... ¡o número de teléfono! Lembremos que se trata dunha páxina da administración autonómica, e non de Wikileaks.¿Entón, para qué queremos máis? Podería ser a cuestión que se lle plantexase inmediatamente ó lector. Pero se ten curiosidade dabondo para facer algunha consulta, verá que os datos que se solicitan fan o tema un tanto farragoso. Por outra banda, sobre todo no caso de entidades e asociacións fundadas hai anos, é moi probable que en caso de que sigan activas -pode ser que desaparecesen- non enviasen actualizacións de datos á Xunta, polo que é probable que os datos amosados estéan obsoletos.

En fin, contamos con que como mínimo o Concello cumpra as súas obrigas e actualice e corrixa os erros dos datos publicados actualmente. Sobre o tema dos teléfonos, ainda temos esperanzas de que o Concello reaccione de forma apropiada, considere que é algo que lle vai aportar un valor importante á veciñanza. De non ser así, tentaremos darlle unha volta máis de torca a este asunto para conseguir que se ofreza este importante servizo que consideramos está entre os cometidos da corporación municipal.
Ler máis »