martes, 23 de febreiro de 2016

Consellos Territoriais de Participación Cidadá 2016 (II) - O noso DAFO de Narón


Continuamos coa serie de artigos relativos ós Consellos Territoriais de Participación Cidadá 2016. Como xa comentaramos no anterior artigo desta serie, esta primeira convocatoria de reunións dos Consellos Territoriais faise de xeito "tutelado" polo Concello, xa que é este quen plantexa a orde do día, cun único punto: realizar unha análise DAFO de cada parroquia.

Unha análise DAFO non é máis que unha sinxela análise realizada a base de detallar Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades daquilo que se pretende estudar -neste caso unha parroquia-. Non é máis que un dos milleiros de métodos que poden empregarse para orientarse sobre qué cuestións é preciso abordar nun asunto, e para facerse unha imaxe global da situación antes de actuar.
Neste punto pode que moita da xente de Narón que nos le plantexe unha queixa do estilo "eu xa sei o que fai falla na miña parroquia e no meu concello". Non dubidamos que sexa o caso. Pero hai que ter en conta unha cousa: é posible que sexan os propios membros da corporación municipal quenes máis precisen facer este exercicio para poñerse en situación, e dado que forman parte do proceso participativo, é xusto poñer o listón o máis baixo posible. Polo tanto rogamos que teñan paciencia con eles. Por outra banda, tódalas suxestións que podan facer poden ser enmarcadas na sección de "oportunidades", ou como solución a debilidades ou ameazas que se detecten, así que tamén serven para facer un debuxo máis preciso da situación.

En fin, que postos a xogar, e polo ben do concello, quixemos facer unha análise DAFO xenérica e poñela a disposición do público, por se algunha entidade o vise interesante e quixese empregala nas reunións destes Consellos Territoriais. Nos polo momento non podemos facelo, xa que non estamos constituídos como asociación. E agardamos que en breve se aborde seriamente o grave feito de que o Regulamento de Participación so permite que participen as entidades asociativas, e non as persoas a título individual, algo que -por exemplo- sí recolle o regulamento vixente no Concello de Ferrol.

Nun principio nos plantexamos realizar un so DAFO, pero a medida que ía crecendo o seu tamaño, decidimos fraccionalo en varios: proceso de participación cidadá, termo municipal e administración local. Deste xeito é moito máis manexable e lexible. Non entraremos en cuestións exclusivas de cada barrio ou parroquia, xa que cremos que é a veciñanza que alí reside quen mellor poden falar sobre elas.

Velaquí os DAFOs:

Proceso de participación cidadá e consellos territoriaisAnálise Interna Análise Externa
Debilidades
 • Falta de vontade política: a participación estivo a funcionar, pero paralizouse. Leva na mesma situación 5 anos. Non se traballou nas conclusións extraídas das sesións da Escola de Participación.
 • Horario de celebración dos Consellos Territoriais non apto para a xente que traballa
 • Non se permite a participación de persoas a título individual
 • Non se pon a disposición das asociacións servizos de apoio: tributación, protección de datos, formación, etc ...
 • Ausencia de autonomía: participación dirixida dende o Concello e a Escola de Participación.
 • Dificultade de relación coa administración local: complexidade normativa, falta de información, falta de transparencia
 • Proceso non vinculante: as decisións tomadas nos órganos de participación poden ser desbotadas polo Concello sen xustificación 
 • Ausencia de normativa de uso e cesión de locais sociais. Non mediación do Concello nos conflictos entre entidades asociativas.
 • Falta de promoción da participación no eido educativo
Ameazas
 • Falta de relevo nas asociacións
 • Descrédito no proceso participativo
 • Sociedade orientada ó lecer e consumismo
 • Eliminación de órganos de participación por outras administracións: comisións de participación cidadá das áreas sanitarias
 • Normativa autonómica e estatal en materia de participación e transparencia: pouco rigorosa ou inexistente
Fortalezas
 • Antecedentes participativos: creación dos padroados, mobilizacións cidadás, patrimonio local construído en común por veciños e asociacións (pistas polideportivas, locais, cooperativas, ...)
 • Gran número de asociacións
Oportunidades
 • Fondos de cohesión da Unión Europea: esixen a participación da cidadanía para a elaboración de proxectos.
 • Plan Salud 2020 da OMS/UE: definición de xeito participativo de estratexias de mellora da saúdeTermo municipal de NarónAnálise Interna Análise Externa
Debilidades
 • Dispersión da poboación
 • Desequilibrio do nivel de servizos entre a zona rural e urbán: saneamento, telecomunicacións, ...
 • Pobre ou nula infraestructura de transporte público no rural
 • Patrimonio histórico e paisaxístico sen explotar ou en mal estado de conservación
 • Ria contaminada
 • Existencia de industrias contaminantes e de risco (Megasa, cementeira)
 • Taxa de paro do 25%
 • Poucas medidas de accesibilidade en edificios e mobiliario urbán. 
Ameazas
 • Non se albisca un fin da crise
 • Destrucción do motor industrial da comarca: o naval
 • Ausencia de alternativas económicas ó naval
 • Ausencia de plans de formación ou emprego con perspectivas de reducir a taxa de desemprego
 • Emigración
 • Envellecemento da poboación
 • Núcleos de tráfico de estupefacientes
 • Desmantelamento do transporte ferroviario (FEVE, RENFE)
 • Política e normativa autonómica, estatal e europea con pouca orientación social
Fortalezas
 • Patrimonio histórico relevante
 • Patrimonio paisaxístico
 • Proximidade a núcleos de interese turístico
 • Proximidade á Universidade 
 • Proximidade ó CHUF
 • Conexión con grandes eixos de comunicación (AP-9, AG-64)
 • Productos con denominación de orixe local: pemento do Couto
Oportunidades
 • Fondos de cohesión da Unión Europea
 • Mancomunado con outros concellos de servizos comúns na comarcaAdministración localAnálise Interna Análise Externa
Debilidades
 • Falta de transparencia: descoñecemento dos ingresos completos dos cargos electos, mínima información sobre actuacións municipáis e asuntos tratados en comisións ou plenos, ausencia de informes anuais xustificativos das concellerías, non publicidade de bases de convenios, mínima difusión de posibles bonificacións e subvencións ás que pode concorrer a cidadanía, etc ...
 • Falta de orientación participativa do goberno municipal
 • Falta de progresividade tributaria e en taxas como a da auga.
 • Axudas da administración reducidas á caridade en situacións extremas, e xestionadas por institucións caritativas.
 • Ausencia de métricas que permitan coñecer a situación económica e necesidades das familias: infrautilización da concellería de estatística
 • Ausencia de bonificacións dos servizos municipais para persoas empadronadas respecto a persoas alleas ó concello
 • Poucas bonificacións das taxas respecto ó que permite a lei  (por exemplo IBI ...)
 • Ausencia de proxecto municipal, máis aló do mantemento dos servizos existentes
 • Ausencia de vivendas sociais de aluguer como alternativa habitacional a desafiuzados, familias con poucos recursos, mulleres víctimas de violencia machista, etc ...
 • Ausencia de mediación municipal nos procesos de desafiuzamento
 • Ausencia de plans de formación contra o desemprego
 • Ausencia dunha bolsa de emprego municipal
 • Utilización mínima de cláusulas sociais nos contratos: máis orientados a minimizar o custo que a maximizar as prestacións sociais.
 • Ausencia de programas nos centros educativos en materia de igualdade, participación, e bullying
 • Sociocomunitario con pouco persoal e desbordado
 • Ausencia de conexión entre a concellería de salubridade co SERGAS
 • Salario da alcaldía moi por riba da situación económica das familias de Narón
 • Bonificacións por asistencia non dependentes do tempo de duración das sesións.
 • Existencia dun servizo de emerxencias en lugar dun de bombeiros 
 • Gasto en festas excesivo en proporción a outras cuestións máis urxentes/relevantes (emprego, formación, servizos sociais)
Ameazas
 • Normativa e política estatal: LRSAL, art. 135 da Constitución Española
 • Enfrontamentos políticos coa administración autonómica (p.ex: centro de saúde)
 • Normativa e política europea: TTIP
Fortalezas
 • Bo nivel de programación cultural, servizo de biblioteca e normalización lingüística.
Oportunidades
 • Fondos de cohesión da Unión Europea
 • Posibilidade de establecer acordos coa Universidade para desenvolver oportunidades de negocio emerxentes ou sen explotar, formación, etc ...
 • Mancomunado con outros concellos de servizos comúns na comarca
 • Remunicipalización/mancomundado do servizos privatizados (saneamento, auga, lixo, xardinería)


Quedamos a disposición da xente que nos le para corrixir estes DAFOs, contestar a dúbidas, ou incorporar cuestións que escapen ó noso coñecemento, e agardamos que sexan de utilidade nos procesos partipativos que estean en curso.
Ler máis »

venres, 19 de febreiro de 2016

Consellos Territoriais de Participación Cidadá 2016 (I) - Calendario e plantexamento


Este artigo formará parte dunha serie que terá por obxectivo analizar o  proceso participativo cidadán nos Consellos Territoriais de Participación Cidadá, coa fin de arroxar a nosa perspectiva sobre o mesmo, e xeitos que permitan a súa optimización.

Segundo a información compartida pola Escola de Participación Cidadá de Narón na súa páxina de Facebook "Narón Participa", as datas e lugares nas que se fará a primeira reunión dos Consellos Territorias de participación son as seguintes: • Luns 15 de febreiro ás 17:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE FREIXEIRO (no local da AVV Virxe de Fátima de Freixeiro)
 • Luns 22 de febreiro ás 18:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE SAN MATEO (no local da AVV San Mateo)
 • Mércores 24 de febreiro ás 17:30 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE O ALTO (no local da AVV O Alto)
 • Venres 26 de febreiro ás 17:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DA GÁNDARA (no local da AVV Gándara)
 • Luns 29 de febreiro ás 19:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE PIÑEIROS (no local da SC Areosa, centro municipal de Piñeiros)
 • Mércores 2 de marzo ás 17:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE SAN XIAO (no local da AVV Ceibe San Xiao)
 • Xoves 3 de marzo ás 19:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE CASTRO (no local da AVV Castro)
 • Luns 14 de marzo ás 17:30 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE O COUTO (no local da AVV O Couto)
 • Martes 15 de marzo ás 17:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE SEDES (no local da AVV Sedes)
 • Mércores 16 de marzo ás 17:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE XUVIA (no local da AVV Xuvia)
 • Xoves 17 de marzo ás 17:00 horas. CONSELLO TERRITORIAL DE O VAL (no salón de actos do local municipal do Val)

Segundo a propia Escola de Participación, o plantexamento das xuntanzas será o seguinte:


Nestas xuntanzas realizaremos un diagnóstico das principais problemáticas de cada parroquia/barrio, coa idea de sacar adiante as propostas de zona. A sesión de traballo durará 2 horas aproximadamente, baixo o esquema:
 • Identificar as principais características e problemáticas da zona (reflexión individual e posta en común) 
 • Elaboración dun diagnóstico sinxelo (Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades) 
 • Ideas propostas para Corrixir as debilidades, Afrontar as ameazas, manter as Fortalezas e Explotar as oportunidades. Nesta fase, traballaremos prioritariamente sobre propostas de intervención para as que teña capacidade o concello (competencia municipal). Posteriormente o persoal técnico municipal poderá estudar a viabilidade das mesmas. Na segunda rolda de sesións de traballo dos Consellos Territoriais -previsiblemente despois do verán- poderemos avanzar sobre a factibilidade destas peticións, prioriozándoas para entregar un informe de cada barrio.
Están convocadas ás sesións dos Consellos todas as entidades desas zonas (pódense sumar novas asociacións que ainda non estean inscritas) e os/as representantes dos distintos grupos municipais (que foron nomeados no pasado pleno).

O feito é que, como estivemos a divulgar a través da nosa páxina de Facebook, achamos uns cantos inconvintes nesta convocatoria:
 • Os horarios non nos parecen axeitados para que poda participar a xente, xa que aquelas persoas que traballen a xornada partida veranse absolutamente imposibilitadas para asistir. Algo que xa se notou na primeira das reunións, na que había máis políticos que membros de entidades.
 • Por outra banda, hai unha limitación que plantexa o propio Regulamento de Participación Cidadá, que é o feito de que so permite a participación de entidades asociativas, deixando ó marxe a toda a veciñanza que non pertence a algunha delas. A este último respecto, recentemente, a Escola ven de comunicar que é consciente desta limitación:
  Ás sesións están convocadas todas as asociacións de cada zona e os representantes dos grupos políticos, tal e como recolle o actual Regulamento de Participación Cidadá (2009), se ben somos conscientes de que en breve será necesario realizar unha reflexión sobre a súa reforma, co ánimo de incorporar á veciñanza e poder participar dun modo máis áxil.

En caso de que alguén sexa quen de detectar calquera cuestión que poda mellorar estea a prexudicar substancialmente este proceso, convidámolo a que llo traslade á Escola de Participación a través da súa dirección de email: escoladeparticipacion@cidadania.coop

Por outra banda, lembramos que o Regulamento de Participación Cidadá é unha lectura máis que aconsellable para aqueles que pretendan comezar a introducirse nos procesos participativos de Narón: http://bop.dicoruna.es/bop/2009/03/18/09-2911-x.htm
Ler máis »