xoves, 30 de xullo de 2015

Corresponsal infiltrado en Ferrol: avances na participación cidadá do concello veciño

Pode que os lectores cun arraigado sentimento "naronista" se sintan traizoados pola nosa decisión de asistir o pasado mércores  22 de xullo á asemblea aberta sobre participación cidadá que tiña lugar en Ferrol, no Torrente Ballester, ás 20:00h. Máxime, sabendo que á mesma hora tiña lugar en Narón outra asemblea sobre participación. A motivación que nos levou a facelo é que, aparte de que a asemblea de Narón estaría só enfocada nas subvencións destinadas a asociacións, recibiramos informes sobre que o proceso participativo en Ferrol estaba máis avanzado que en Narón, e queriamos contrastalo.

Á reunión asistiron tanto o alcalde Jorge Suárez, coma os concelleiros de participación, Álvaro Montes, e da zona rural, Rosa Méndez. Tras unha breve presentación por parte dos tres, explicando as intencións de reiniciar o proceso participativo tras a parada que producida durante o anterior goberno, incluíndo a posibilidade de elaborar uns orzamentos participativos, e amosando disposición de diálogo con todas as asociacións, se cedeu a palabra ós asistentes. Das intervencións destes, fomos quen de extraer información do máis interesante, que resumimos a continuación:

 • No regulamento de participación cidadá de Ferrol, os cidadáns a título individual tamén teñen representación nos órganos de participación cidadá: para aqueles que o descoñezan, o Regulamento de Participación Cidadá de Narón so recolle a posibilidade de que as entidades inscritas no Rexistro de Entidades Cidadáns de Narón teñan un lugar nos órganos de participación cidadá (Consellos Sectoriais, Consellos Territoriais e Consello de Participación Cidadá). Os cidadáns que non estéan asociados non poderán participar en tales órganos.
  No seu momento, dende os Consellos Territoriais se elaborara unha proposta de modificación do noso regulamento que incluía este feito, ademáis de outras enmendas, pero foi desbotada polo goberno municipal.
  Tanto o feito de entrar en comparacións entre o regulamento de Ferrol e o de Narón, coma a historia pasada do proceso participativo en Narón darían para encher sendos artigos, así que reservamos o material do que dispoñemos a tal efecto.
 • En Ferrol xa se puxera en práctica a elaboración de orzamentos participativos: no noso Concello, o concepto de "orzamentos participativos" pertence ó ámbito xa non experimental, senón de ficción. De feito, na época na que os órganos de participación funcionaron, ante a proposta de facer algo así, o entón Concelleiro de Facenda tivo a ben respostar que os veciños non estaban capacitados para tomar decisións nese ámbito. Sen embargo, tal e como recolle a noticia Os Orzamentos Participativos 2010 investiránse nos barrios de Ferrol Vello, Canido, Esmelle e Covas , no ano 2010 os veciños decidiron en conxunto en qué empregar a partida de 1.650.000€ destinada a orzamentos participativos.
  De feito, algunas das intervencións das asociacións e veciños asistentes foron a prol de demandar que se completase o plan que se puxera en marcha entón.
 • As diferencias entre urbano-rural e "barrio grande"-"barrio pequeno" están tamén presentes: a pesar de levar vantaxe na aplicación da participación, segue a estar presente esa gran facilidade coa que se deixan ó marxe as zonas do rural respecto ás do urbán. O urbán ten a vantaxe de que máis da metade das actividades son promovidas polo Concello, mentres que no rural son as entidades as encargadas de facer todo o traballo.
  Respecto ós barrios, queda de manifesto que un regulamento de participación non pode plantexar medidas exclusivamente en función da poboación destes, senón tamén do nivel de servizos e de desenrolo. E tampouco deixalo da man de promesas políticas clientelares. Do contrario, moitos barrios quedarían completamente abandonados, tanto pola baixo número de habitantes como polo mínimo peso do voto dos seus veciños no resultado das eleccións. 
 • O sistema de subvencións "típico" é rexeitado polas entidades: con "típico" referímonos á preminencia de gasto en convenios de colaboración e subvencións nominativas, e á forma de pago das subvencións de concurrencia competitiva. As entidades prefiren que se faga unha partida única para subvencións de concurrencia na que se presenten os proxectos para os que se precisa subvención municipal. Respecto á forma de abono, algunha das entidades, facendo referencia á Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, indicaron que no seu artigo 31 se garante a posibilidade de facer abonos a conta ou anticipados da cantidade subvencionada cando veña xustificado pola natureza do proxecto. Por certo, en canto a este punto, nos consta que tamén é algo que foi demandado polas entidades de Narón na reunión que se mantiña nese mesmo momento no Alto do Castiñeiro.
 • Debe garantirse o funcionamento da participación independentemente do partido no goberno ou da celebración dunhas eleccións municipais:  como xa comentamos, a participación paralizouse no anterior mandato en Ferrol, e unha das cousas demandadas polas entidades eran garantías normativas que impedisen este feito. Un bo regulamento debe proporcionar vías de reclamación cando o goberno municipal se nega a convocar os órganos de participación con una periodicidade mínima que permita o funcionamento correcto dos mesmos.
  No caso do Concello de Narón, o regulamento di que os distintos órganos se reunirán como mínimo unha vez ó semestre, pero é algo que non se cumple dende hai moito tempo. ¿Qué posibilidades teñen as entidades e veciños de reclamar sobre este feito? ¿Recurso vía contencioso-administrativa? ¿Valedor do pobo?
 • As decisións tomadas nos órganos de participación deben ser vinculantes: algo no que insistiron todas as entidades foi neste feito. E non se trata de que estes órganos teñan tanto poder de decisión coma o Pleno, ou os órganos de goberno municipais, senón que os asuntos que aproban sexan tratados dentro da Comisión pertinente, ou se lles dea a mesma consideración que ás mocións que poden presentar os distintos grupos políticos. É dicir, que o seu destino sexa o ser debatidos en Pleno, e se lle poida dar turno de palabra ós implicados no proceso participativo.
Agardamos que a estas alturas o lector máis "naronista" non so nos teña desculpado o desliz, senon que ata o vise convinte, polo interesante dos datos recabados coma infiltrados nesta reunión. Conste que o de "infiltrado" so vai en ton humorístico, xa que ainda que o noso reporteiro desvelou a súa procedencia, se atenderon as súas preguntas e suxerencias con amabilidade e interese, tanto entidades coma os membros do goberno municipal. De feito a nosa aportación foi que, aproveitando que o Concello de Ferrol non ten todavía aprobado un protocolo de emerxencias, estuden a posibilidade de darlle nel un rol ós órganos de participación cidadá. Cremos que sería unha boa medida, xa que durante a asemblea algunhas das entidades se queixaron de problemas de comunicación co Concello durante os días que durou a crise da auga. Isto non só integraría máis a participación no funcionamento do Concello, tamén lle daría máis relevancia a esas estructuras de participación, e se aproveitaría a súa proximidade coa veciñanza para coordinala en tales situacións.


Fontes:

Ler máis »

luns, 20 de xullo de 2015

Inauguramos nova sección co Regulamento Orgánico do Concello de Narón


Así é, estimados lectores: acabamos de crear a sección Documentación no noso blog, que de agora en diante conterá todos aqueles documentos que resulten de interese para os habitantes deste concello. E facémolo con un documento histórico, aínda que descoñecido para nos ata hai uns días: o Regulamento Orgánico do Concello de Narón.

Curiosamente, chegou ós nosos oídos a existencia de tal regulamento tras conversas con membros de EU e ENE sobre a súa situación unha vez instalados nas dependencias municipais; conversas nas que nos relataron que precisaban deste regulamento, pero por ser anterior a 1990 - concretamente, do ano 1988 - non se achaba publicado na web do Boletín Oficial da Provincia da Coruña, e que estaban en espera de que llelo proporcionasen dende secretaría. Parece ser que tras a súa entrada, o alcalde, dando mostras dun talante colaborativo, lles indicou que pediran directamente o que precisasen, que non era necesario demandalo metendo unha solicitude a través do rexistro. Sen embargo, levaban un par de semanas agardando polo citado regulamento, e seguían á espera.

Ó sabelo, nos fixemos a nosa petición por rexistro, da que obtivemos resposta nunha semana. Nela se nos convidaba a recoller unha copia nas oficinas da Secretaría Xeral do Concello. Alí, a funcionaria que nos atendeu dispoñía dunha copia da que facía uso ela, pero que ó ser unha copia dunha copia dunha copia ... perdera parte do contido polos marxes e algunha liña polo pe de páxina. Preguntámoslle sobre a posibilidade de levar copia do orixinal, que estimábamos estaría no arquivo, e amablemente buscou nos libros de actas de sesións plenarias do ano 1988, dando co texto na sesión correspondente ó 27 de Maio dese ano. O lector notará que hai partes cubertas con cadros negros: iso débese a que se tapou o contido do libro de actas que non corresponde a este regulamento, e os selos do Concello e sinaturas do entón Secretario. Polo demáis, o texto está íntegro, tal cual foi plasmado no libro. Tal é así, que contén parágrafos tan reveladores coma a seguinte:

DEBATE. - o Sr. Méndez Batán expón que o Concello Pleno en Setembro de 1.987, a proposta dos Grupos CDS, AP e BNG, acordou deroga-lo anterior Regulamento e elaborar un novo coa participación de tódolos Grupos Políticos, este acordo non se cumplíu xa que á Xunta de Portavoces presentouse un Regulamento xa elaborado, continúa a súa intervención expoñendo que este Regulamento non permite un xogo mínimamente democrático e ampliando aínda máis os poderes do Sr. Alcalde.

O Sr. López Díaz sinala que este Regulamento foi estudiado na Xunta de Portavoces con moita rapidez, ademáis non se adapta ás necesidades de Narón, sendo unha copia do da Coruña.

O Sr. Vigo Ramos fai unha crítica ó comportamento do PSG-EG e manifesta que non se crean canles para a participación cidadán, as Comisións Informativas deberían ser abertas ó público. Nos pedimos que os veciños sexan recibidos antes de trata-los seus problemas. Cada vez se cerra máis o esquema do goberno en Narón, cehgándose a ventilar intereses particulares.


Ainda así, o regulamento foi aprobado por 14 votos a favor (AP, PSOE e PSG-EG), tres en contra (BNG e CDS), e unha abstención dos independentes. Por aquel entón, a forza máis votada fora o PSG-EG (9), seguido de AP (4), PSDG-PSOE (4), CDS (2) e BNG (2).

A pesar da entrada en 1995 de UPN (Unidade Por Narón) como forza máis votada, que transformada en TEGA segue ata os nosos días, e a diversidade de socios de goberno que se foron sucedendo mandato tras mandato, parece que os razonamentos recollidos nesa acta do pleno se perderon no tempo, pois a día de hoxe o Regulamento segue en vigor. ¿Poderíamos afirmar que algúns políticos daquel entón tiñan unha visión máis progresista que os actuais? De ser así, lamentablemente non foron quen de facer que os seus herdeiros conservasen a mesma visión.

Se contamos con tempo e medios suficientes, tentaremos facernos cunha copia do anterior regulamento, coa fin de facer unha comparativa e desvelar se, como parece, o ímpetu democrático provinte da transición se foi esfarelando co tempo ata quedar no seu estado actual.


Ler máis »

mércores, 15 de xullo de 2015

Saneamento: planos do "Proxecto de acondicionamento do interceptor xeral da marxe dereita da ría de Ferrol. Tramo Cadaval-Neda"

Tal e coma os nosos lectores terán visto na prensa, ou no noso facebook, estanse a producir movementos no avance das obras do saneamento da ría, concretamente no relativo á obra dos interceptores - é dicir, as canalizacións que levan as augas dende os tanques de tormenta ata a depuradora.

Ferrol360 - O Concello de Narón acollerá dúas reunións da Comisión das obras de saneamento da ría

Galicia Ártabra - Las obras de saneamiento en el tramo Cadaval-Neda comenzarán este mes


A aparición destas noticias coincidíu coa dun anuncio no taboleiro do Concello de Narón onde se notificaba a apertura dun período de evaluación e consultas para o público do citado proxecto, pero para a parte que é de titularidade da Autoridade Portuaria. Isto xerounos curiosidade, así que nos achegamos ó concello para tentar consultar o citado proxecto. Alí, os funcionarios nos comentaron que o anuncio era para Narón, pero que a información debía proporcionala a Autoridade Portuaria. Alí foi onde nos diriximos: tras ser atendidos en recepción, o funcionario a cargo desa tarefa tivo a xentileza de explicarnos en qué consistía o proxecto, e qué parte era de titularidade deles (concretamente, trátase da zona correspondente á zona de recheo de MEGASA). Tras informalo do noso interese en facernos cunha copia dos planos, comentóusenos que debíamos cubrir unha solicitude que sería estudiada para ver qué información nos podían proporcionar. Ó mesmo tempo, tamén nos informaron que o proxecto estivera exposto públicamente nas instalacións do concello de Narón, e que tal vez alí nolo poderían proporcionar sen tanto trámite. Así, voltamos ó concello de Narón e consultamos o tema. Alí fomos redirixidos ós técnicos de arquitectura do concello, que nos dixeron que xa que se superara o prazo de exposición ó público, non nolo podían ensinar nin proporcionar, e que deberíamos solicitarllo a ACUAES.
A pesar de pecharse esta porta, unha vez comunicada a posición do concello de Narón, e tras as amables xestións por parte dos funcionarios da Autoridade Portuaria, recibimos unha copia dos planos dos interceptores, que decidimos deixar á disposición do público na seguinte URL: https://drive.google.com/file/d/0B6jD0AComNeBS0pKLUo1Y3ZWM0U/view

Se alguén tivese maior curiosidade respecto ó proxecto, na páxina de ACUAES está dispoñible máis información, na seguinte ligazón: http://www.acuaes.com/actuacion/interceptores-generales-de-la-margen-derecha-de-la-ria-del-ferrol

Lamentablemente, esta publicación chega tarde no sentido de que xa rematou o prazo para a evaluación e presentación de alegacións por parte da cidadanía. De tódolos xeitos, cremos que é información interesante, e prometemos avisar de calquera outro procedemento semellante.


Ler máis »