luns, 18 de maio de 2015

Analizamos o misterio do IBI en Narón

Durante este último mandato, tanto nos plenos do Concello de Narón coma na prensa houbo bastante ruxe-ruxe respecto ó tema do IBI.

NARÓN - Cruce de críticas entre el PP y el gobierno por el IBI 

El PP de Narón acusa al gobierno local de mentir sobre la bajada de impuestos 

El PP naronés denuncia que el IBI subirá más en la zona rural

Villamar pide al PP naronés que aclare de una vez su postura sobre el IBI

El Ayuntamiento reducirá el IBI de las propiedades urbanas a partir del próximo año  

Los grupos del gobierno de Narón presentan una moción a favor de la rebaja del IBI 


O grupo da oposición, conformado polo PP, dedicouse a verter acusacións contra o goberno municipal, suxerindo que se estaba a subir o IBI pagado polos veciños, non chegando nunca a aclaralo por completo. Trístemente, do mesmo xeito escuro negou o equipo de goberno, sen chegar a aclarar nada, deixando ós veciños con esa sensación tan habitual en nos de non saber qué demo pasa dentro do Concello. Costaríalle ben pouco a calquera dos aspirantes ó sillón facer un pouco de didáctica e explicar cómo funciona isto do IBI. Pero isto ten desvantaxes: con coñecementos, pode ser que en calquera momento ós veciños se lles dea por criticar a política tributaria dalgún deles, e iso non e bo. A ignorancia é felicidade, polo menos ata que o peto doe.

A intención deste blog é toda a contraria: é dicir, pretendemos que os veciños teñan na súa man o maior número de coñecementos posibles para poder ter unha opinión con criterio sobre a política municipal. Son os cidadáns os que disfrutan ou sofren os resultados destas políticas, polo que é a súa voz a que debería marcar a tendencia das mesmas. Por iso, decidimos facer este artigo, dentro das nosas moitas limitacións e descoñecemento da materia. Sen máis, comezamos:

Qué é o IBI e cómo se calcula


IBI é a abreviatura do Imposto de Bens Inmobles, tamén coñecido polo nome de contribución. É de caracter obligatorio, recádase de forma anual, e está regulado polo especificado nos artigos 60 - 77 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

O cálculo do IBI podemos describilo a grandes rasgos co seguinte diagrama:Dito con palabras:

 • Valor Catastral: integrado polo valor catastral do solo e o valor catastral da construcción. Podemos consultar estes valores na Oficina Virtual del Catastro Inmobiliario. Como se indica no gráfico, e segundo especifica o Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario no seu Artigo 28, os Concellos poderán solicitar unha nova ponencia non antes de que pasaran 5 anos dende a última. Se non, o Catastro fará unha de oficio transcurridos 10 anos dende a última.
 • Base Impoñible: estará constituida polo valor catastral dos bens inmobles, que se determinará, notificará e será susceptible de impugnación ante o Catastro Inmobiliario.
 • Reduccións legais:  son as establecidas no art. 67 do RDL 2/2004, de 5 de marzo. Non entraremos en detalles sobre elas xa que non poden ser afectadas ou modificadas por potestade do Concello.
 • Base liquidable:  será o resultado de practicar na base impoñible as reduccións legais.
 • Tipo impositivo ou de gravamen: porcentaxe fixada polo Concello para cada tipo de inmoble. Ven regulado polo art. 72 do RDL 2/2004, de 5 de marzo . Polo xeral, cumplirase que :
  • Bens urbáns: terá valor entre 0.4 e 1.1
  • Bens rústicos: terá valor entre 0.3 e 0.9

  Pero admite máis consideracións. Se tes interese en coñecer ó detalle o contido deste artigo, pulsa o seguinte enlace [+ información]

  Artículo 72. Tipo de gravamen. Recargo por inmuebles urbanos de uso residencial desocupados con carácter permanente.
  1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.
  2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6 por ciento. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo diferenciado que, en ningún caso, será inferior al 0,4 por ciento ni superior al 1,3 por ciento.
  3. Los ayuntamientos respectivos podrán incrementar los tipos fijados en el apartado 1 con los puntos porcentuales que para cada caso se indican, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes. En el supuesto de que sean varias, se podrá optar por hacer uso del incremento previsto para una sola, algunas o todas ellas:
  Puntos porcentuales
  Bienes urbanos
  Bienes rústicos
  A) Municipios que sean capital de provincia o comunidad autónoma
  0,07
  0,06
  B) Municipios en los que se preste servicio de transporte público colectivo de superficie
  0,07
  0,05
  C) Municipios cuyos ayuntamientos presten más servicios de aquellos a los que están obligados según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
  0,06
  0,06
  D) Municipios en los que los terrenos de naturaleza rústica representan más del 80 por ciento de la superficie total del término
  0,00
  0,15
  4. Dentro de los límites resultantes de lo dispuesto en los apartados anteriores, los ayuntamientos podrán establecer, para los bienes inmuebles urbanos, excluidos los de uso residencial, tipos diferenciados atendiendo a los usos establecidos en la normativa catastral para la valoración de las construcciones. Cuando los inmuebles tengan atribuidos varios usos se aplicará el tipo correspondiente al uso de la edificación o dependencia principal.
  Dichos tipos sólo podrán aplicarse, como máximo, al 10 por ciento de los bienes inmuebles urbanos del término municipal que, para cada uso, tenga mayor valor catastral, a cuyo efecto la ordenanza fiscal del impuesto señalará el correspondiente umbral de valor para todos o cada uno de los usos, a partir del cual serán de aplicación los tipos incrementados.
  Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.
  Dicho recargo, que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán aplicable, en lo no previsto en este párrafo, sus disposiciones reguladoras, se devengará el 31 de diciembre y se liquidará anualmente por los ayuntamientos, una vez constatada la desocupación del inmueble, juntamente con el acto administrativo por el que ésta se declare.
  5. Por excepción, en los municipios en los que entren en vigor nuevos valores catastrales de inmuebles rústicos y urbanos, resultantes de procedimientos de valoración colectiva de carácter general, los ayuntamientos podrán establecer, durante un período máximo de seis años, tipos de gravamen reducidos, que no podrán ser inferiores al 0,1 por ciento para los bienes inmuebles urbanos ni al 0,075 por ciento, tratándose de inmuebles rústicos.
  6. Los ayuntamientos que acuerden nuevos tipos de gravamen, por estar incurso el municipio respectivo en procedimientos de valoración colectiva de carácter general, deberán aprobar dichos tipos provisionalmente con anterioridad al inicio de las notificaciones individualizadas de los nuevos valores y, en todo caso, antes del 1 de julio del año inmediatamente anterior a aquel en que deban surtir efecto. De este acuerdo se dará traslado a la Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo.
  7. En los supuestos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 66 de esta ley, los ayuntamientos aplicarán a los bienes inmuebles rústicos y urbanos que pasen a formar parte de su término municipal el tipo de gravamen vigente en el municipio de origen, salvo que acuerden establecer otro distinto.

 • Cota íntegra: será o resultado de aplicar á base liquidable o tipo de gravamen.
 • Bonificacións: son de dous tipos; obligatorias que son de aplicación en tódolos concellos, e potestativas,  que serán de aplicación sólo naqueles concellos que as teñan aprobadas na ordenanza fiscal.
 • Cota líquida: obterase restando da cota íntegra o importe das bonificacións previstas legalmente.

Situación actual en Narón


Unha vez sabemos cómo se calcula o IBI, pasamos a analizar a situación actual de Narón.

Como vimos arriba, o valor do ben inmoble é determinante no cálculo do valor catastral, e polo tanto tamén no cálculo do IBI. Tras consultar na páxina do Catastro cándo foi realizada a última ponencia de valores, obtemos estes datos:

GerenciaMunicipioAño efectoFecha publicación ponenciaFecha publicación valor catastral medioPonencia
CoruñaNARON200924/06/200804/11/2008Ver ponencia de NARON


Sabendo que a última valorción foi feita no 2008, compre ver a evolución do prezo da vivenda dende entón. A gráfica que amosamos a continuación permite ver a evolución do prezo da vivenda dende o ano 2008 ata finais do 2014 segundo datos do INE:O que nos dí a gráfica é que dende o ano 2008 o prezo da vivenda na provincia da Coruña foi en descenso. De feito en comparación con ese ano, o prezo da vivenda caeu un 30% (do 102% ó 72%, onde o 100% representa o valor da vivenda no ano 2007).

Segundo vimos máis arriba, despóis de 5 anos de aplicación dunha ponencia, o Concello podería solicitar unha nova ó Catastro, o cal axudaría a atallar en parte este problema (en parte, porque a caída dos 5 anos anteriores debería terse compensado de outro xeito). É dicir, que no ano 2014, o concello podería ter feito tal solicitude.A pesares deste feito, analizaremos se coas ferramentas das que dispón o Concello para regular o valor do IBI foron quen de ir compensando esta caída do prezo da vivenda


Tipo de gravamen

Comecemos polo tipo de gravamen. A seguinte gráfica mostra a evolución dos tipos de gravamen no Concello de Narón dende o ano 2008:


Polo que se pode apreciar, comezamos mal. O tipo de gravamen non so se mantivo estable, senón que nalgún caso medrou. Vexamos os datos para aprecialo con máis claridade:


TIPOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Urban 0.69 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.7 0.7
Rústico 0.6 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.7 0.7
Especial 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.14 1.14

Neste punto temos que aclarar un par de feitos que aparecen destacados na taboa en color.

Nos anos 2012 e 2013, en amarelo, ainda que non aparece reflexada nas respectivas ordenanzas fiscais, comeza a aplicar o especificado no Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público. Esta lei especifica no seu Art. 8 unhas condicións que, de cumprirse por un Concello, obrigan a que éste aumente o tipo de gravame durante os anos 2012 e 2013. [+información]


Artículo 8. Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1. Con efectos para los periodos impositivos que se inicien en los años 2012 y 2013, los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobados para los bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:
a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en 2013.
b) El 6 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento.
c) El 4 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011.
Lo dispuesto en el presente apartado únicamente se aplicará en los siguientes términos:
–A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los inmuebles gravados con tipos diferenciados a que se refiere el artículo 72.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
–A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002.
–A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.
Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los municipios cuyas ponencias de valores hayan sido aprobadas entre los años 2005 y 2007. Tampoco tendrá efectos para el periodo impositivo que se inicie en 2013 para aquellos municipios en los que se apruebe una ponencia de valores total en el año 2012.
2. En el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese inferior al vigente en 2011, en el año en que esto ocurra se aplicará lo dispuesto en este artículo tomando como base el tipo vigente en 2011.
3. El tipo máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al establecido en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Concretamente, o Concello de Narón cumple o especificado no apartado 1.c) de dito artigo:
El 4 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para bienes inmuebles urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011.

Unha suba do 4% suporía o seguinte aumento:

Bens urbáns e rústicos:
0.67 + (4 x 0.67 / 100) = 0.67 +  0.0268 = 0.6968

Bens de características especiais:
1.1 + (4 x 1.1 / 100) = 1.1 + 0.044 = 1.144De tódolos xeitos, se estudamos detidamente o final do punto 1 deste artigo, veremos que esta suba será so de aplicación
A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.

Un feito que, polo que nos consta, non se notificou á veciñanza. Por este motivo, deberían tódolos veciños comprobar se os bens urbáns que lles pertencen están na metade de maior valor catastral do concello. Para iso, deberían solicitar cal é o listón, ou prezo que marca o punto medio entre o inmoble con maior valor catastral e o menor. Do contrario, arríscanse a que o concello lles aplicase unha suba que non lles correspondía pagar, sobre todo tendo en conta a caída do prezo da vivenda
Pero non todo queda aí: para os anos 2014 e 2015 seguiu a aplicarse a suba dictada polo goberno central nos anteriores dous anos, ainda que esta vez por potestade do propio concello. Aplicable a eses anos, o goberno sacou a Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras, cun artigo 8 moi semellante ó do RDL 20/2011, pero que só é aplicable a concellos con ponencias aprobadas entre 2009 e 2012, cando no caso de Narón foi aprobada no ano 2008. Algo que ademáis ven respaldado polos datos sobre os tipos de gravame publicados pola Deputación da Coruña, nos que se pode ver que para os anos 2014 e 2015 xa non era aplicable para Narón a suba imposta polo goberno central.Na opinión deste equipo de redacción, consideramos que as citadas actuacións son moi negativas, e van por completo en contra de todos eses lemas que estamos a ver publicitados polas rúas por mor das eleccións municipais.

A pesar de todo isto, antes de aventurarnos a aseverar que esta foi a dinámica a seguir polo equipo de goberno, e que non se fixo nada en absoluto para correxir o valor do IBI pola caída do prezo da vivenda, continuaremos o noso estudo evaluando as bonificacións.


Bonificacións

No seguinte cadro analizaremos as bonificacións habilitadas polo Concello sobre este tributo, e compararémolas coas posibilidades brindadas polo RDL 2/2004, de 5 de marzo nos seus artigos 73 e 74. O artigo 73 regula as bonificacións obligatorias (toca aplicalas queira ou non o concello), e as potestativas (o artigo da a base para a bonificación, pero o concello decide se as aplica, en que cuantía e baixo que condicións).

Vexamos:

Bonificación RDL 2/2004 Narón - Ordenanza Fiscal Nº2
Obrigatorias
Obras Art. 73.1: a petición do interesado. Entre o 50% e o 90% da cota íntegra. A solicitar antes de iniciar a obra. Art. 4.1: O 90% da cota íntegra. Dende o seguinte período impositivo ó comezo da obra ata o seguinte período impositivo á finalización. Máximo 3 períodos impositivos.
Conclusións
Consideramos que esta medida ven enmarcada na política estatal de promoción da construcción, en abuso da cal se produciu ese efecto de burbulla inmobiliaria, un dos factores de agudizamento da crise na que estamos sumidos. O feito de que o Concello aplique esta bonificación no seu máximo esplendor é mostra de que a política municipal tamén ten esa mesma tendencia. Por ningures aparece un so termo na ordenanza fiscal indicando por exemplo que esta bonificación só se aplicará no seu máximo se non hai vivenda desocupada na zona, ou similares que eviten fomentar que medre a burbulla.

Ó marxe de estas consideracións, esta bonificación non serviría para corrixir a caída do prezo da vivenda, xa que só afectaría a vivendas novas ou en reforma.
Vivenda protexida Art. 73.2: a petición do interesado. O 50% da cota íntegra, durante os tres períodos impositivos seguintes á calificación definitiva. Pode solicitarse en calquera momento durante eses tres períodos.

Pasado ese período os concellos poderán regular por ordenanza unha bonificación de ata o 50% da cota íntegra, na cantidade e duración que consideren.
Art. 4.2: O 50% da cota íntegra, durante os tres períodos impositivos seguintes á calificación definitiva. Pode solicitarse en calquera momento durante eses tres períodos.
Conclusións
Podemos ver que, a diferencia da construcción, ó Concello non lle interesa promocionar a vivenda protexida. En caso contrario, regularía a bonificación por ordenanza superados os 3 primeiros anos.

Ó marxe destas consideracións, esta bonificación da a posibilidade de rebaixar o IBI a propietarios de vivenda protexida para compensar a caída do prezo da vivenda.
Tamén abre a porta a outras medidas coma exencións en caso de desemprego ou similares.
Cooperativas Art. 73.3: o 95% da cota e recargos, para os bens de naturaleza rústica para Cooperativas Agrarias e de Explotación Comunitaria da Terra consideradas fiscalmente protexidas (ver tamén Art. 33
da Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas )
Non aparece mencionado na ordenanza fiscal nº2
Conclusións
Sendo de obrigada aplicación, non debería ser problema que non apareza mencionada na ordenanza, ainda que cremos que sería interesante a nivel informativo.
Por outra banda, descoñecemos se as cooperativas agrarias existentes en Narón dispoñen do caracter de fiscalmente protexidas. Quedamos abertos a comentarios neste punto.
Potestativas
Zonas con poucos servizos respecto a outras consolidadas do concello Art. 74.1: ata o 90% da la cota íntegra para bens inmobles urbans ubicados en áreas o zonas del municipio que correspondan a asentamientos de poboación singularizados pola vinculación ou preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola, gandeiro, forestal, pesqueiro ou análogas e que dispoñan dun nivel de servicios de competencia municipal, infraestructuras ou equipamientos colectivos inferior ó existente nas áreas consolidadas do concello, sempre que as súas características económicas aconsellen especial protección. Non aparece mencionada
Conclusións
Dende o limitado dos nosos coñecementos, dada a situación de crise e desemprego, que coloca a moitas familias nunha situación económica delicada, e que a maior parte do rural de Narón non dispón de servizo de saneamento, e ás veces ata nin de conexión a internet, da visos de poder abrir a porta a aplicar este tipo de exención, axudando de novo a compensar o descenso do prezo da vivenda.
Amortiguación da suba do IBI por aplicación dunha nova valoración catastral Art. 74.2:  permite aplicar a seguinte exención

E = CI(a) - CL(a-1) x C

onde

E= cuantía da exención, sempre que sexa unha cantidade positiva
CI(a) = cota íntegra do ano actual
CI(a-1) = cota líquida do ano anterior
C = coeficiente de incremento máximo anual da cota líquida, fixado polo Concello, con valor entre 0 e 1.

Será efectiva a partir da aplicación dunha nova valoración catastral, durante un máximo de 3 períodos impositivos.
Non aparece mencionada
Conclusións
Non aplica, xa que non se realizou unha nova valoración catastral.
Inmobles con usos para actividades de interese especial para o Concello Art. 74.2 bis:  ata o 95% da cota íntegra a favor de inmobles de organismos públicos de investigación e os de ensinanza universitaria

Art 74.2 ter: ata o 95% da cota íntegra nos declarados expresa e individualizadamente monumento ou xardín histórico de interés cultural, cando estean afectos a explotacións económicas

Art 74.2 quáter: ata o 95% da cota íntegra a favor de inmobles nos que se desenrolen actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal. Corresponderá dita declaración ao Pleno e se acordará, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros
Non aparece mencionada
Conclusións
A este equipo de redacción non se lle ocorren edificios destas características que non sexan de propiedade municipal sobre os que aplicar tales bonificacións. Quedamos abertos a comentarios dos lectores.
Bens inmobles de características especiais Art. 74.3: ata o 90% da cota íntegra a favor de cada grupo de bens inmobles de características especiais (ver definición en  Art. 8 do RDL 1/2004 do 5 de Marzo ).Art. 2.3: considéranse bens inmobles de características especiais:
 • Portos comerciais
 • Autopistas
 • Bens destinados á producción de enerxía eléctrica e gas
Non aparece mención algunha a aplicar bonificacións sobre estes bens.
Conclusións
Considerando o trato de favor que se está a ter a nivel estatal coas autopistas e as eléctricas, agradecemos que non se bonificara o imposto para este tipo de bens.

Familias numerosas Art. 74.4: ata o 90% da cota íntegra a favor de aqueles suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosaArt. 4.3: suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa cando
 1. O ben sexa vivenda habitual do suxeito pasivo
 2. Ingresos inferiores a 3.5 veces o SMI
Bonificación:
 • Tres ou catro fillos: 30%
 • Tres ou catro fillos e algún con minusvalía igual ou superior ó 33%: 50%
 • Cinco ou máis fillos: 50%
Conclusións
Tendo en conta a necesidade de compensar a caída do prezo da vivenda, non parece abondo. Sobre todo no caso de situación de desemprego, xa que hai a posibilidade de aplicar unha exención de ata o 90%.


Inmobles con instalacións solares Art. 74.5: ata o 50% da cota íntegra para os bens inmobles nos que se instalaran sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar. Condicionada a que as instalacións para producción de calor incluan colectores homologados pola Administración competenteNon aparece mencionada
Conclusións
É outra posibilidade de compensar a caída do prezo da vivenda naqueles fogares con este tipo de instalacións. Do mesmo xeito, premiaría ós fogares que optasen polas enerxías renovables


Inmobles rústicos non valorados por un procedemento de valoracion colectiva de caracter xeral Disposición transitoria decimoitava: aplicación dun coeficiente entre 0.5 e 1 para o cálculo do valor catastral do ben rústicoArt. 5: aplicarase un coeficiente de 0.7.
Conclusións
Afecta a aqueles inmobles rústicos que non resultasen valorados nun procedemento de valoración. Por exemplo, no caso de que o procedemento de valoración sexa parcial, para bens urbáns. Cremos que afecta a un conxunto moi pequeno de bens inmobles, polo que non serviría para correxir o descenso do prezo da vivenda. De tódolos xeitos, supón unha mellora na bonificación respecto ó valor por defecto especificado por lei, que era de 0.5Outros xeitos de reducir o IBI para compensar a caída do prezo da vivenda

Aparte de darlle un repaso ós distintos factores que afectan ó resultado do cálculo do IBI, estivemos a buscar outras formas de rebaixar o seu valor, e atopamos as seguintes:

Art. 9.1 do RDL 2/2004

Neste artigo se especifica que se pode fixar unha rebaixa de ata o 5% da cota para aqueles suxeitos que domicilien a débeda nunha entidad financieira, anticipen pagos ou realicen actuacións que impliquen colaboración na recadación de ingresos [+ información]
Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación.
1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos expresamente previstos por la ley. En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el cinco por ciento de la cuota a favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen colaboración en la recaudación de ingresos.
2. Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan ; dichas fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.
Lo anterior no será de aplicación en ningún caso cuando se trate de los beneficios fiscales a que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 de este artículo.
3. Cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva.

Sen embargo, o goberno municipal, xa sexa no seu descoñecemento ou con intención, non está a aplicar unha medida semellante.


Outras facilidades sobre o IBI aplicables

Sen pretender corrixir o descenso do prezo da vivenda, hai outras medidas de interese que se poden utilizar para protexer a aqueles cidadáns que teñen unha situación económica máis sensible

Prórroga do pago do imposto

Como exemplo desta posibilidade, atopamos a seguinte noticia

Móstoles aplaza 24 meses el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles a los parados

Queremos que conste que non pretendemos de ningún xeito usar esta noticia para facer campaña a favor do partido responsable desa medida en Móstoles, xa que neste concello ese mesmo partido non propuxo en ningún momento facer nada semellante, nin se dignou en explicar con claridade o que dicían que estaba a pasar con respecto ó IBI. O que é aínda peor, contando con un antecedente coma o da propia noticia.

Tampouco se aplicou nada semellante por iniciativa do grupo de goberno, a pesares de ser esta a evolución do paro no concello dende o ano 2008:

Polo tanto, ademáis do xa citado, concluímos que hai unha total falta de sensibilidade neste aspecto, tanto polo grupo de goberno, coma no caso do resto  de partidos

Quedamos tamén abertos a completar este punto con informacións que poidan aportar os nosos lectores.

Resumo das conclusións

 • A última valoración catastral feita en Narón data do ano 2008.
 • Dende entón, e segundo datos do INE, o prezo da vivenda descendeu na provincia da Coruña un 30%
 • O valor catastral repercute directamente sobre o valor do IBI. Se non baixa conforme descendeu o prezo da vivenda, os veciños están a pagar máis do que lles corresponde. Para pagar menos, o Concello de Narón tiña nas súas mans aplicar as seguintes medidas, das que non puxo en práctica NINGUNHA
  • O Concello tivo a posibilidade a partir do ano 2014 de solicitar unha nova valoración catastral para os bens inmobles, coa fin de correxir a descompensación pola caída do prezo da vivenda, pero non o fixo.
  • O Concello puido baixar o tipo de gravamen en calquera momento, salvo nos anos 2012 e 2013 (polo dictado no RDL 20/2011, no seu artigo 8 ), pero non o fixo. De feito, mantivo a suba deses dous anos durante o 2014 e 2015 fixándoo nas ordenanzas municipais.
  • O Concello tivo a posibilidade de poñer en práctica as bonificacións establecidas polo RDL 2/2004 nos seus artigos 73 e 74, pero non o fixo, ou de facelo, non foi na medida precisa para paliar os efectos da caída do prezo da vivenda.
  • O Concello tivo a posibilidade de aplicar unha rebaixa do 5% no recibo por domiciliación, pero non o fixo.
  • O Concello puido prorrogar o pago deste imposto a personas desempregadas para aliviar a súa situación, pero non o fixo.


¿Qué facer?

Dende esta publicación, gustaríanos que este artigo servise para espertar as conciencias dos veciños de Narón, co fin de que descubriran que actualmente nin o grupo de goberno, nin ningún dos partidos políticos deste Concello se están a preocupar realmente destas cuestións. Probablemente, a medida que vaiamos sacando á luz máis información, vexamos que non é un caso illado.

Se crésemos que se trata dun caso resoluble por cambio de opción política nas urnas, a boa fe que destacaríamos esta conclusión, e solicitaríamos ós veciños que recapacitasen neste sentido. Sen embargo, non parece que haiba opcións políticas que demostrasen a efectos prácticos (que non ideolóxicos) que poidan paliar esta situación. O actual n-partito non parece apto. Pero tampouco a oposición. E ningún dos aspirantes sinalou esta cuestión.

¿Entón? Non se engane o lector, non imos suxerir que a única opción é cruzarse de brazos e aguantar. Se tomou a molestia de ler quén somos, verá que para nos os partidos son ferramentas, non solucións. A solución está nunha cidadanía políticamente activa, participativa e esixente. Cremos que é importante saber escoller a ferramenta apropiada, pero moito máis importante é a acción cidadá, coma man que emprega esa ferramenta. Así, propoñemos o seguinte:

 • Para tódolos cidadáns de Narón:  Sexan conscientes de que están a sufrir unha política tributaria inxusta, sobre todo aquelas persoas en situación de desemprego. Como puideron ler, hai solucións. Pero é preciso que as demanden.
  • Soliciten ó concello saber cal era o valor catastral medio de bens inmobles urbáns durante os anos 2012 e 2013. Se o valor catastral dos seus bens inmobles non supera ese valor, non lles debería ter afectado a suba do IBI durante eses dous anos.
  • En previsión de que ningún partido político de Narón se interese por impulsar unha proposta de mellora do IBI, ofrecémonos a levar a cabo esa iniciativa. Se están interesados, póñanse en contacto con nos.
  • Esixan un espazo dentro do mecanismo de Participación Cidadá, ainda que non pertenzan a ningunha asociación. A súa voz ten tanto valor coma a de calquera outro cidadán asociado.
 • Para os afiliados e simpatizantes a un partido:  é preciso darlle a volta á situación. Ata o de agora, a actitude da xente era andar a correr detrás dos partidos para que lles fixeran caso, cando debería ser ó reves. Son os partidos os que precisan do voto da xente para a sua existencia. Polo tanto, toca ser firmes e esixentes para conseguir ese cambio de dinámica. Hai que poñer condicións ós partidos para darlles o voto. Se non aceptan esas condicións, non se lles debe votar. Se un partido non inclúe na súa forma de proceder as encomendas da cidadanía, debe ser descartado coma votable.
 • Para aqueles que non se sinten representados por un partido: a pesar de todo están sometidos ás políticas municipais. Existe a posibilidade de montar un partido que represente os seus intereses. O ideal sería que ese partido non fose una expresión egoista dos desexos dun grupo de xente, senón unha coalición veciñal que velase honestamente pola aplicación de políticas que facilitasen a vida de toda a cidadanía. Isto último requeriría da participación de toda a cidadanía de Narón. Dende aquí, animamos calquera iniciativa neste sentido.
 • Para todos os partidos políticos existentes en Narón: convidámolos a crear un espazo para debatir coa cidadanía dende a honestidade. A situación reflexada neste artigo deixa en evidencia a súa actividade política no Concello, especialmente a de aqueles que están no goberno municipal. Aqueles que descarten esta posibilidade, deben ter en conta que poden quedar fora de xogo se outros lles collen vantaxe neste terreo. Sabemos que a Participación Cidadá en Narón está completamente paralizada dende hai anos. Reactivala, xunto cos consellos veciñais, pode ser a ferramenta adecuada para levar a cabo este diálogo.

  Dende aquí, a todos aqueles partidos políticos que teñan un auténtico interese polos cidadáns, queremos dicirlles que o seu traballo non remata con estas eleccións municipais. Consigan ou non un asento no pleno do Concello, poden seguir traballando para os cidadáns de Narón. Se o goberno entrante non se prega a razóns, invitámolos a participar na elaboración dunha proposta respecto o IBI e unha recollida de sinaturas entre os cidadáns.
 • Para tódalas asociacións de Narón: esixan a posta en marcha do Regulamento de Participación Cidadá e dos consellos veciñais. Aquí e onde se pode establecer un diálogo con goberno municipal e partidos, e aprender a discernir quén goberna para a xente, e quén o fai para os seus intereses propios.
 • Por último, convidamos a tódolos lectores de outros concellos a que usen este artigo coma base para facer o mesmo traballo no seu concello. É posible que descubran que están na mesma situación.
Os responsables desta publicación sabémonos imperfectos, humáns e polo tanto falibles. O noso interese é divulgar información obxectiva, así que en caso de atopar incorreccións neste artigo, agradeceríamos se puxesen en contacto con nos para enmendalas.


Fontes:

Ningún comentario:

Publicar un comentario