martes, 15 de setembro de 2015

Transparencia e Eleccións Municipais


Recentemente, forzas políticas coma Podemos comezaron a realizar exercicios de transparencia que ata o de agora resultaban inconcebibles. Un deles é o referente á publicación dos gastos en campaña electoral, e das cantidades apercibidas polo Estado en concepto de subvención.

Esta materia ven regulada pola Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) no seu Capítulo VII. Gastos y Subvenciones electorales. De especial interese resulta en concreto o artigo 193, que recolle o seguinte:

Artículo ciento noventa y tres. Subvenciones de gastos electorales municipales.
1. El Estado subvenciona los gastos que originen las actividades electorales de acuerdo con las siguientes reglas:
a) 270,90 euros por cada Concejal electo.
b) 0,54 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidatura, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera sido proclamado Concejal.
2. Para las elecciones municipales el límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 0,11 euros el número de habitantes correspondientes a las poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación. Por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50 por 100 de sus municipios, podrán gastar, además, otros 150.301,11 euros por cada una de las provincias en las que cumplan la referida condición.
3. Además de las subvenciones a que se refieren los apartados anteriores, el Estado subvencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral de acuerdo con las reglas siguientes:
a) Se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya obtenido representación en las Corporaciones Locales de que se trate, siempre que la candidatura de referencia hubiese presentado listas en el 50 por 100 de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia correspondiente y haya obtenido, al menos, representación en el 50 por 100 de los mismos.
b) La cantidad subvencionada no estará incluida dentro del límite previsto en el apartado 2 de este artículo, siempre que se haya justificado la realización efectiva de la actividad a la que se refiere este apartado.
4. Las cantidades mencionadas en los apartados anteriores se refieren a euros constantes. Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las cantidades actualizadas en los cinco días siguientes a la convocatoria.
5. No habrá lugar al pago de las subvenciones en los supuestos establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 127 de la presente Ley.

En virtude ao expresado no apartado 4 deste artigo, o día 3 de Abril de 2015 o BOE publica a Orden HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 24 de mayo de 2015, onde aparecen as cantidades actualizadas, que en resume son:
 • Subvencións:
  • Forzas que obteñen concelleiros: (A)
   • 270,90€ por concelleiro
   • 0.54€ por voto
  • Forzas con candidaturas no 50% dos concellos da provincia con máis de 10.000 habitantes, e que obtiveran representación no 50% deses concellos (B)
   • 0.22€ por elector, por gastos de envío de sobres, papeletas ou propaganda
 • Límite de gasto:
  • 0,11€ por elector na circunscripción á que se presenta (C)
  • 150.301,11€ adicionais en cada unha das provincias nas que se cumpla que se presenta no 50% dos concellos (D)
Coas letras que aparecen en negriña e cursiva indicamos as diferentes condicións que de cumprirse teñen asociadas un beneficio para o partido.


Trasladando isto ós partidos que se presentaron en Narón, e ós datos dos mesmos para a provincia de A Coruña:

Narón A Coruña Condicións que cumple
Concelleiros Votos Concellos con  candidatura Concellos con representación Concellos >10k hab. con representación
TEGA 10 6408 8 / 93 8 / 93 3 / 21 A, C
PP 5 3639 93 / 93 93 / 93 21 / 21 A, B, C, D
PSdeG-PSOE 2 1489 85 / 93 81 / 93 21 / 21 A, B, C, D
BNG 2 1353 91 / 93 73 / 93 21 / 21 A, B, C, D
EU 1 1008 3 / 93 2 / 93 2 / 21 A, C
ENE 1 888 1 / 93 1 / 93 1 / 21 A, C
C's 0 787 8 / 93 8 / 93 6 / 21 C
CxG 0 710 5 / 93 2 / 93 0 / 21 C

Se facemos as contas, obtemos a seguinte situación:

Partido Subvención asignada Límite de gasto
A B C D
TEGA 6169,32€ 0€ 3552,78€ 0€
PP 3319,56€ 7105,56€
3552,78€ +150301,11€ a repartir na provincia
PSdeG-PSOE 1345,86€ 7105,56€ 3552,78€ +150301,11€ a repartir na provincia
BNG 1272,42€ 7105,56€ 3552,78€ +150301,11€ a repartir na provincia
EU 815,22€ 0€ 3552,78€ 0€
ENE 750,42€ 0€ 3552,78€ 0€
C's 0€ 0€ 3552,78€ 0€
CxG 0€ 0€ 3552,78€ 0€¿Cómo interpretamos todo isto? 


Bastaría con escoller calquera das filas da última táboa e facer a seguinte lectura:

Para gastos electorais, o Estado concede ó partido P unha subvención de A, sendo o límite de gasto C con unha marxe de D. En caso de xustificar gastos de envío de sobres, papeletas e publicidade, subvencionaranse con ata B, sen ter en conta o límite marcado por C.

Por exemplo, no caso do PP, o Estado concedería unha subvención de 3319,56€, sendo o límite de gasto 3352,78€ con unha marxe de +150301,11€ a repartir na provincia. En caso de xustificar gastos de buzoneo, subvencionaríaselle ata 7105,56€

Botando unha nova ollada ás cifras, un decátase rápidamente da grande vantaxe que teñen os partidos maioritarios, con grande presenza a nivel provincial. Aparte de poder elevar o teito de gasto facendo uso deses 150.000€, reciben subvención para buzoneo de propaganda. Nesta categoría entran PP, PSdeG-PSOE e BNG.
Sen esas vantaxes, para que un partido puidera ter asegurada a subvención do gasto máximo permitido debería conseguir 6 concelleiros. No caso de TEGA, o gasto subvencionable (6169,32€) excede o máximo, polo que tan so se subvencionaría ata ese teito dos 3552,78€.

Lembren os nosos lectores que en todo momento estamos a falar de subvención. Isto significa que será preciso que a formación politica en cuestión xustifique os gastos para que lle sexa concedida esa suma. Neste punto, resultan reveladores os artigos 127 - 129 da LOREG: especialmente cando indican que aqueles partidos que recibisien subvención nas últimas eleccións do mesmo tipo teñen dereito a un adianto do 30% do percibido nesas últimas, que ninguén pode aportar máis de 10.000€ para a campaña dun partido, ou que as empresas que prestan servizo mediante contrato coa adminstración pública non poden facer doazóns con esa fin.A realidade sobre a transparencia en Narón


Ainda que tódolos partidos, salvo TEGA, inclúen no seu programa unha sección adicada á transparencia, ata o de agora o único que cumpliu o seu compromiso neste punto foi ENE, quen publicou na súa páxina de Facebook os gastos e doazóns recibidas para sufragar os gastos de campaña:  https://www.facebook.com/Eliximos.Naron/posts/838167756220104


Neste punto, é especialmente chamativo o caso do PSdeG-PSOE, que incluía no seu programa electoral o seguinte compromiso:

70. Crearemos o Portal de Transparencia como unha aposta real para garantir a claridade e honestidade como forma de goberno e rendición de contas. Incluirá entre outros datos o currículo dos representantes políticos, as súas retribucións e gastos de representación, publicidade e promoción institucional, o inventario de bens, os acordos plenarios, etc.

O feito é que non da moita confianza un partido que amosa tales pretensións optando á alcaldía, pero que despóis nin sequera publica as contas de campaña.

E aínda que TEGA, nun arranque de coherencia, non mentase a palabra "transparencia" en todo o seu programa electoral, sí fixo alarde dese feito durante a campaña. Para mostra, unha entrevista de Galicia Ártabra ó concelleiro de TEGA Guillermo Sanchez Fojo, con data de 1/02/2015, na que aparecen a seguinte pregunta e resposta:

-GAD-  ¿Le preocupa la entrada de Podemos en Narón?
-GSF- «No me preocupa en absoluto. ¡Si somos nosotros los que llevamos haciendo Podemos! (...) ».

Neste aspecto cremos que aínda lles falta un bo treito para acadar o mesmo estatus que ostenta Podemos, polo menos a nivel estatal.

Agardamos que con este artigo amosásemos ós nosos lectores con claridade cómo se subvencionan os gastos de campaña electoral dos partidos nas eleccións municipais. Aparte, e salvo que estes tres meses fosen de quecemento para as forzas políticas do concello, os nosos lectores poderán apreciar que para a maioría delas certos xestos de tranparencia son considerados supérfluos, incluso cando aparecen recollidos de forma explícita no seu programa electoral.

A nosa intención final é, máis aló da didáctica, que os pequenos trazos que supoñen artigos coma este vaian retratando ó longo deste mandato o proceder de cada unha das forzas políticas que optaron á alcaldía.

Fontes

Ningún comentario:

Publicar un comentario